Blurb boekdistributie-overeenkomst


Blurb, Inc. (“Blurb”) levert software en persoonlijke uitgeverijdiensten via haar website https://nl.blurb.com (de “Website”) die Leden van de Blurb Diensten in staat stelt om Boeken te creëren, ontwerpen, in te delen, te drukken en te distribueren. Leden van de Website kunnen hun Boeken ook verkopen via de Blurb Boekwinkel, via de site https://nl.blurb.com/bookstore (de “Boekwinkel”) en de Blurbs distributiekanalen bij derden (bijv. Apple en Amazon en LSI) (“Distributiekanalen”). De volgende Blurb boekdistributie-overeenkomst (de “Overeenkomst”) zet de wettelijk bindende voorwaarden uiteen waarmee U ons machtigt om de Boeken die U selecteert (”Uw Boeken”) te verkopen en te distribueren (a) op de Blurb Website, met inbegrip van de Boekwinkel en (b) naar Uw keuze, via één of meer van de Distributiekanalen die U selecteert (gezamenlijk: het “Programma”).

Door in te tekenen voor het Programma, gaat U er mee akkoord te zijn gebonden door deze Overeenkomst. Zoals gebruikt in deze Overeenkomst, verwijzen “U” of “Uw” naar het Lid van de Blurb Diensten, die heeft ingetekend om deel te nemen aan het Programma.

Als U deelneemt aan het Programma, zult U gebonden blijven door alle voorwaarden voor de Blurb Diensten zoals uiteengezet op https://nl.blurb.com/terms (de “Voorwaarden”). Dergelijke Voorwaarden worden hierbij door verwijzing opgenomen in deze Overeenkomst. Alle oorspronkelijke met hoofdletters geschreven termen die niet in deze Overeenkomst worden gedefinieerd, zijn zoals gedefinieerd in de Voorwaarden, en welke geschillen dan ook voortvloeien uit, dan wel gerelateerd zijn aan deze Overeenkomst, zullen onderworpen zijn aan de Voorwaarden. Indien welke specifieke termen van deze Overeenkomst dan ook strijdig of onverenigbaar zijn met de Voorwaarden, zal deze Overeenkomst gelden en voorrang krijgen.

Blurb behoudt zich het recht voor om welke termen in deze Overeenkomst dan ook toe te voegen, te verwijderen en/of te wijzigen, te allen tijde en volkomen naar eigen goeddunken, door het plaatsen van een wijzigingsmededeling, dan wel een nieuwe Overeenkomst op de Website. In het geval van substantiële veranderingen in de termen van deze Overeenkomst, wordt u eventueel per e-mail op de hoogte gebracht. Mocht welke wijziging dan ook voor U onaanvaardbaar zijn, dan is Uw enige verhaal niet meer deel te nemen aan het Programma. Door het Programma te blijven gebruiken, zal de volgende plaatsing van een wijzigingsmededeling, of een nieuwe Overeenkomst op de Website, Uw bindende acceptatie van de veranderingen vormen.

1. HET PROGRAMMA

1.1 In aanmerking komend. Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn om voor deelname aan het Programma in aanmerking te komen.

1.2 Goedkeuringen en Toestemmingen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het alleen Uw eigen verantwoordelijkheid is om alle noodzakelijke goedkeuringen en toestemmingen te verkrijgen voor het gebruiken van alle Content die in Uw Boeken is opgenomen, en op verzoek van Blurb, U kopieën van die goedkeuringen en toestemmingen aan Blurb moet doen toekomen. Mocht U welke informatie dan ook daarbij opnemen die zou kunnen worden gebruikt om U te identificeren, zoals Uw naam, persoonlijk telefoonnummer, e-mailadres, BSN, of een door de overheid afgegeven ID-nummer (“Persoonsgegevens”) in welke van Uw Boeken dan ook, dan zal dit bij verkoop in het Boek worden opgenomen. Door het opnemen van de Persoonsgegevens in een Boek, machtigt U Blurb om die Persoonsgegevens als onderdeel van het Boek bekend te maken. U mag geen Persoonsgegevens over andere mensen in Uw Boeken opnemen. Als U ervoor kiest om Uw Boek via de Boekwinkel of een Distributiekanaal te distribueren, zal er van U worden gevraagd om bepaalde metadata-informatie te verstrekken over Uw Boek. U gaat er mee akkoord en erkent dat Blurb en het/de van toepassing zijnde Distributiekanaal/Distributiekanalen het recht hebben om dergelijke informatie te gebruiken met het oog op het distribueren van Uw Boek.

1.3 Creatiekosten. U erkent en gaat er mee akkoord dat U alleen verantwoordelijk bent voor de creatie van de Content die U opneemt in Uw Boeken, en dat U alle kosten zult betalen die te maken hebben met de creatie en de kopieën ervan, met inbegrip, en zonder beperking van: (i) welke vergoeding dan ook die verschuldigd is aan derden; (ii) betalingen vereist door welke Overeenkomst dan ook tussen U en welke arbeidsorganisatie dan ook (zoals vakbonden of verenigingen); (iii) alle ontwikkelings- en productiekosten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot studio-, tape-, redactie-, mixing-, mastering-, engineeringskosten en dergelijke; en (iv) alle kosten van reizen, dagvergoedingen, faciliteiten en uitrusting, en dergelijke.

1.4 Royalty's. U erkent en gaat er mee akkoord dat U alleen verantwoordelijk bent voor de betaling van alle royalty’s of vergelijkbare betalingen, zie verschuldigd zijn of zullen kunnen worden aan welke derde dan ook, zoals alle betalingen of royalty’s onder licenties voor materiaal van derden in Uw Boeken. Bijvoorbeeld, U moet alle mechanische auteursrechtroyalty’s betalen die verschuldigd zijn aan de eigenaars van welke muziekcompositie dan ook, die wordt gebruikt in Uw Boeken en alle royalty’s of betalingen verschuldigd aan welke mede-auteurs of mede-eigenaren van auteursrechten dan ook, die in Uw Content is opgenomen.

1.5 Vakbonden en Verenigingen. U erkent en gaat er mee akkoord dat Blurb momenteel geen partij is voor welke collectieve onderhandelingsovereenkomst met welke vakbond of vereniging dan ook, en dat U alleen verantwoordelijk bent voor het naleven van alle van toepassing zijnde regels van vakbonden of verenigingen, met inbegrip van, en zonder beperking van die regels die met betalingen hebben te maken.

1.6 Licentie. Naast de licenties verleend in de Voorwaarden, verleent u Blurb hierbij de volgende licenties met het oog op het verkopen en distribueren van Uw Boeken op Uw verzoek:

(a) Licentie om Uw Boeken te distribueren via de Blurb Bookstore: In het geval dat U besluit om Uw Boeken publiekelijk voor verkoop beschikbaar te stellen in de Blurb Boekwinkel, dan en alleen dan verleent U in verband daarmee aan Blurb een niet-exclusieve, wereldwijde, volledig betaalde en royaltyvrije licentie om Uw Boekcontent te reproduceren, te tonen, te wijzigen en opnieuw te formateren (alleen met het oog op het drukken en distribueren van Uw Boek op uw verzoek), en Uw Boekcontent te distribueren met het oog op het drukken, distribueren en het beschikbaar stellen van Uw Boeken via de Boekwinkel conform deze Overeenkomst. Daarnaast geeft u Blurb de mogelijkheid van tijd tot tijd vouchers, coupons en andere aanbiedingen voor marketing en promotie uit te geven (“Promotionele Prijsstelling”). Om twijfel te voorkomen, Promotionele Prijsstelling heeft geen invloed op de verkoopprijs die van tevoren door u, de Auteur of de eigenaar van de Titel(s) in de Boekwinkel van Blurb is vastgesteld. Blurb neemt alle geldelijke risico's die horen bij gevallen van Promotionele Prijsstelling aangeboden aan kopers van uw boek(en) die u heeft geselecteerd om beschikbaar te worden gesteld in de Boekwinkel van Blurb.

(b) Licentie om Uw Boeken te distribueren via Amazon.com (“Amazon”): In het geval dat U Uw Boeken op Amazon wilt distribueren, dan en alleen dan verleent U in verband daarmee aan Blurb het recht om een sublicentie aan Amazon te verlenen voor een royaltyvrij(e), niet-exclusie(f)(ve), wereldwijd(e), voor sublicentie geschikt(e), blijvend(e), onherroepba(ar)(re) recht resp. licentie om Uw Boekcontent te gebruiken, te reproduceren, te bewerken, te tonen, te distribueren, aan te passen, te wijzigen, opnieuw te formatteren, afgeleide werken ervan te maken, en anderszins commercieel of niet-commercieel op welke wijze dan ook te exploiteren, met het oog op het distribueren en beschikbaar stellen van Uw Boeken via Amazon conform hun Amazon Deelname-Overeenkomst, die beschikbaar is via https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=1161302. U erkent dat niets in deze Overeenkomst Amazons recht zal voorkomen of belemmeren om zonder Uw toestemming Uw Boeken te gebruiken, in de mate dat een dergelijk gebruik is toegestaan zonder een licentie van U onder de van toepassing zijnde wet (bijv. eerlijk gebruik onder de wet op auteursrechten, verwijzend gebruik onder de wet op handelsmerken, of op basis van een geldige licentie van een derde).

(c) Licentie om Uw Boeken via de Apple Books Store™ (“Apple”) te distribueren: In het geval dat U Uw Boeken wilt distribueren in de Apple Books Store, dan en alleen dan verleent u in verband daarmee het recht aan Blurb om aan Apple een sublicentie te verlenen voor een niet-exclusieve, wereldwijde, volledige betaalde en royaltyvrije licentie om Uw Boekcontent te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te tonen, te distribueren, te wijzigen, er afgeleide werken van te creëren (met het oog op het garanderen dat Uw Boekcontent goed wordt getoond in de ruimte die is toegewezen en voor daarmee verband houdende promotionele materialen), en opnieuw te formateren slechts met het oog op het distribueren en beschikbaar stellen van Uw Boeken via Apple conform deze Overeenkomst. U erkent dat Apple, zonder Uw toestemming, Uw Boekcontent mag gebruiken voor promotionele doeleinden in marketingmaterialen en cadeaukaarten.

De voorgaande licenties zijn beperkt met het oog op het beschikbaar stellen van Uw Boek via de Boekwinkel of Distributeurskanalen op uw verzoek en geeft Blurb of welk Distributeurskanaal dan ook niet het recht om de content van Uw Boek in wezenlijke mate te wijzigen op een wijze die niet strookt met uw verzoek dat het boek moet worden gedrukt en gedistribueerd via de Boekwinkel en de Distributeurskanalen.

(d) Licentie om uw Boeken te distribueren via Lightning Source Inc. ("LSI") en via derden: in het geval dat u uw Boeken wilt distribueren via LSI of haar filialen via Blurbs ‘Wereldwijde Retailnetwerk’, dan en alleen dan verleent u Blurb in verband daarmee het recht om een niet-exclusieve, royaltyvrije, beperkte, overdraagbare sublicentie te verlenen aan LSI uitsluitend voor het op uw verzoek drukken, of laten drukken, en distribueren van uw Boek.

De voorgaande licenties zijn beperkt met het oog op het beschikbaar stellen van uw Boek via de Boekwinkel of Distributeurskanalen op uw verzoek en geeft Blurb of welk Distributeurskanaal dan ook niet het recht om de Content van uw Boek in wezenlijke mate te wijzigen op een wijze die niet strookt met uw verzoek dat het Boek moet worden gedrukt en gedistribueerd via de Boekwinkel en de Distributeurskanalen.

1.7 Geen Spam. U mag geen “spam,” “blast-faxes” gebruiken, dan wel opgenomen telefoonberichten om Uw Boeken te vermarkten. U mag geen spam gebruiken, of trachten om met opzet de resultaten van het Blurb adressenbestand, of zoekmachine te ondermijnen met onjuiste, misleidende, of met onnodig zich herhalende informatie.

1.8 Publieke Reputatie. U erkent en gaat ermee akkoord dat u dit Programma niet zult gebruiken om uw Boeken ook aan te bieden, of in verband met welke producten of diensten dan ook, die schade zouden berokkenen aan de reputatie van Blurb, of die van haar Distributiekanalen, of die van haar werknemers, bestuursleden, aandeelhouders, licentiegevers, of partners.

1.9 Eisen aan Distributiekanaal. Uw distributie van Boeken via een Distributiekanaal hangt af van Uw instemming met de standaard servicevoorwaarden van een dergelijk Distributiekanaal. Sommige van onze Distributiekanalen distribueren wellicht alleen bepaalde soorten Boeken (bijv. alleen paperback Boeken voor de handel) en het is Uw verantwoordelijkheid om te bevestigen dat Uw Boeken in aanmerking komen voor distributie via het van toepassing zijnde Distributiekanaal. U erkent en gaat er mee akkoord dat U opnieuw het volgende zult bekijken: de contentrichtlijnen van elk Distributiekanaal, acceptabel gebruiksbeleid, en/of ander beleid waaraan de distributie van Boeken via het distributieplatform van een dergelijk Distributiekanaal is onderworpen, om er voor te zorgen dat Uw Boek(en) zich kwalificeren voor distributie via een dergelijk Distributiekanaal.

(a) Inschrijving voor de distributie van een Distributiekanaal kan afhangen van betaling van een eenmalig of periodiek programmatarief (“Programmatarief”) dat moet worden betaald aan Blurb zoals uiteengezet in het afrekeningsproces voor een dergelijk Distributiekanaal op de Site. Door er voor te kiezen Uw Boek(en) via een specifiek Distributiekanaal te distribueren, gaat U er mee akkoord om het van toepassing zijnde Programmatarief zoals dat voor U is vastgesteld bij de afrekening te betalen, gebruikmakend van de betaalmethode die U selecteert. Voor het geval dat het van toepassing zijnde Programmatarief in het afrekeningsproces als periodiek wordt vastgesteld, moet U het periodieke Programmatarief betalen teneinde de voor het Programma van toepassing zijnde diensten voor de gespecificeerde periode te gebruiken. Aan het einde van een dergelijke periode, zult U op de hoogte worden gesteld van de afloop van de termijn met de optie om opnieuw in te schijven voor dergelijke diensten. Het niet betalen van het periodieke Programmatarief zoals aangegeven in het afrekeningsproces, zal een onmiddellijke beëindiging tot gevolg hebben van Uw toegang tot de van toepassing zijnde diensten van het Programma. U moet zich dan opnieuw inschrijven voor het Programma en het van toepassing zijnde Programmatarief betalen, teneinde Uw toegang tot dergelijke diensten weer te herstellen. Alle Programmatarieven zijn niet restitueerbaar.

(b) Distributie via onze Distributiekanalen kan het nodig maken dat een Internationaal Standaard Boeknummer (“ISBN”) aan Uw Boek wordt toegewezen vóór distributie. Afhankelijk van het van toepassing zijn Distributiekanaal, wordt U eventueel toegestaan om Uw eigen ISBN te verstrekken, ofwel U kunt voor een ISBN zorgen via Blurb.

1.10 Verantwoordelijkheden Uitgeverij.. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, NIETTEGENSTAANDE DE METHODE DIE U GEBRUIKT OM EEN ISBN VOOR UW BOEK(EN) TE VERKRIJGEN, BLURB NIET DE UITGEVER IS VAN UW BOEKEN (MET INBEGRIP VAN UW CONTENT) EN DAT U NIET ZULT VERKLAREN OF ANDERSZINS ZULT SUGGEREREN DAT BLURB DE UITGEVER VAN UW BOEKEN IS. U VERKLAART EN GARANDEERT DAT U DE UITGEVER VAN UW BOEKEN BENT (MET INBEGRIP VAN UW CONTENT) EN DAT U, IN ELK GEVAL, DE VOLLEDIGE EN UITEINDELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID DRAAGT VOOR DE PUBLICATIE EN DISTRIBUTIE VAN UW BOEKEN (MET INBEGRIP VAN UW CONTENT ). U verklaart en garandeert voorts dat: (a) U zich zult houden aan alle wetten, regels, reglementen en orders van welke overheidsinstantie dan ook die rechtsbevoegdheid heeft over Uw onderstaande prestatie zoals van toepassing in elk land (met inbegrip van welke lokale eisen dan ook met betrekking tot het uitgeven door U van Uw Boeken, zoals het doen van alle noodzakelijke mededelingen en archiveren van kopieën van Uw Boeken); (b) U alle vereiste recht, macht en bevoegdheid heeft deze Overeenkomst aan te gaan en Uw onderstaande verlichtingen na te komen; (c) vóór Uw levering van Content aan ons, U alle rechten, vergunningen en toestemming heeft of heeft verkregen om de licenties te verlenen, die U hieronder verleent en die voor ons en voor onze Distributiekanalen noodzakelijk zijn, om Uw Boek onder deze Overeenkomst te distribueren zonder enige verdere betalingsverplichting of actie door ons of door onze Distributiekanalen; (d) U ons en onze Distributiekanalen hieronder de rechten, licenties en machtigingen verleent, gratis en vrij van enige belemmeringen, en dat deze Overeenkomst geen enkele andere regeling, verstandhouding of overeenkomst tussen U en een derde schendt, dan wel daarmee strijdig is; (e) de Content (en het gebruik daarvan door ons en door onze partners) niet lasterlijk, smadelijk, onzedelijk, of anderszins onwettig is, geen inbreuk maakt op welk recht op privacy dan ook, en geen enkel intellectueel eigendomsrecht, dan wel publiciteitsrecht van welke persoon of entiteit dan ook schendt, en elk recept, elke formule, of instructie vervat in de Content nauwkeurig is en niet nadelig voor de gebruiker of anderen; en (f) de Content voldoet aan de Voorwaarden, met inbegrip van de restricties betreffende Verboden Content. U gaat er hierbij mee akkoord om Blurb onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke schending of vermoede schending van deze Paragraaf 1.10.

2. PROGRAMMA-OPBRENGST

2.1 Programma. Het Programma stelt U in staat een catalogusprijs (de “Detailhandelsprijs”) vast te stellen voor elk Boek dat U heeft gecreëerd door Uw Account voor de Boekwinkel en de van toepassing zijnde Distributiekanalen te gebruiken. Voor Uw Boeken die U verkoopt in de Boekwinkel, moet de Detailhandelsprijs (de “Boekwinkel-Detailhandelsprijs”) gelijk zijn aan, of hoger dan de prijs die Blurb U voor het Boek (de “Basisprijs”) in rekening brengt. Als U geen Blurb Detailhandelsprijs voor een Boek vaststelt, zal de Blurb Detailhandelsprijs geacht worden de Basisprijs te zijn. Voor Uw Boeken die U verkiest te verkopen via één of meer van onze Distributiekanalen, moet de Detailhandelsprijs (elk, een “Distributiekanaal-Detailhandelsprijs”) hoger zijn dan de Basisprijs plus alle additionele kosten en verzendkosten, die door een dergelijk Distributiekanaal in rekening worden gebracht (elk, de “Distributeur-Basisprijs”). Zodra u zich heeft aangemeld voor het programma, komen alle Blurb-boeken die via uw account zijn aangemaakt, op basis van uw keuze, in aanmerking voor verkoop tegen de van toepassing zijnde verkoopprijs aan derden via de Boekwinkel of via Distributiekanalen die u hebt gekozen om uw Boek(en) te verspreiden.

2.2 Programmawinst. Voor elk van Uw Boeken dat wordt verkocht via De Boekwinkel of een Distributiekanaal, heeft U het recht om de “Programmawinst” te ontvangen. Voor Uw Boeken die worden gedistribueerd via de Boekwinkel, wordt de Programmawinst berekend door de Basisprijs af te trekken van de Detailhandelsprijs. Voor Uw Boeken die worden gedistribueerd door één van onze Distributiekanalen, wordt de Programmawinst berekend door de Distributeur-Basisprijs voor dat Distributiekanaal af te trekken van de Distributiekanaal-Detailhandelsprijs voor dat Distributiekanaal. De Programmawinst voor elk van Uw Boeken gedistribueerd via het Programma groeit aan tot het eind van de maand waarin Blurb de volledige betaling heeft ontvangen voor afgesloten transacties, verminderd met alle retourkosten die sinds de laatste uitbetaling van de Programmawinst zijn ontstaan, maar niet zijn betaald vanaf het einde van een dergelijke maand, voor het Boek via de Boekwinkel of het van toepassing zijnde Distributiekanaal. Programmawinsten zullen verschijnen als zijnde “in behandeling” totdat elke transactie is afgesloten. In het geval dat een order laat in de maand wordt geplaatst, kunnen Programmawinsten eventueel niet in Uw Account worden verwerkt, totdat de maand waarin een dergelijke transactie is afgesloten. Aangezien de berekening van de tarieven en verzendkosten voor elk Distributiekanaal kan variëren, moedigen wij U aan de winstberekeningen per Distributiekanaal te bekijken op de instellingpagina van Uw Boek, om U te helpen deze uitvoeringswijzen beter te begrijpen.

2.3 Rapporten en Programmabetalingen. Blurb zal zich commercieel redelijke inspanningen getroosten om verkooprapporten via Uw Account te verzorgen, met inbegrip van (a) het aantal van Uw Boeken dat via de Boekwinkel is verkocht, en, indien beschikbaar, via elk Distributiekanaal, gedurende de lopende maand waarin Uw transacties zijn afgesloten; en (b) een berekening van de Programmawinst die Blurb aan U is verschuldigd in de lopende maand gebaseerd op (a) bovenstaande minus alle retourkosten. Binnen vijfenveertig (45) dagen na het einde van een kalendermaand, zal Blurb U de Programmabetaling minus een verwerkingstarief (“Verwerkingstarief”) doen toekomen, tenzij het bedrag van de Programmabetaling minder is dan de drempels die hieronder uiteen worden gezet (de “Betalingsdrempel”), in welk geval de Programmabetaling zal worden aangehouden door Blurb en aan U zal worden betaald overeenkomstig bovenstaand proces aan het eind van de kalendermaand waarin de bijeengevoegde Programmabetalingen gelijk zijn aan, of hoger dan de Betalingsdrempel. Betalingsdrempel en Verwerkingstarief zullen variëren afhankelijk van de valutavoorkeur die U heeft geselecteerd, en worden als volgt gedefinieerd:

Voorkeur voor Betaling in US Dollar
Cheque Verwerkingstarief: USD $5.00
PayPal Verwerkingstarief: USD $1.00
Betalingsdrempel: USD $25.00

Voorkeur voor Betaling in GB Pond Sterling
PayPal Verwerkingstarief: GBP £1.00
Betalingsdrempel: GBP £12.50

Voorkeur voor Betaling in EURO
PayPal Verwerkingstarief: EUR €1,00
Betalingsdrempel: EUR €17,50

Voorkeur voor Betaling in Canadese Dollar
PayPal Verwerkingstarief: CAD $1.00
Betalingsdrempel: CAD $25.00

Voorkeur voor Betaling in Australische Dollar
PayPal Verwerkingstarief: AUD $1.00
Betalingsdrempel: AUD $30.00

2.4 Betaling door Cheque (alleen US Dollar). Kiest U ervoor om per cheque te worden uitbetaald (alleen beschikbaar voor betalingen in US Dollar), dan zal Blurb de Programmabetalingen aan U doen door verzending van een cheque aan het postadres dat U heeft opgegeven in het kader van Uw Account (Het “Programmabetalings-adres”). Elke aan U verzonden cheque is slechts negentig (90) dagen geldig vanaf het uitschrijven ervan. U kunt verzoeken om een nieuwe uitschrijving van een cheque alleen als deze is geannuleerd. U bent volledig verantwoordelijk voor het zorgen voor een geldig, actueel, volledig, en nauwkeurig Programmabetalings-adres en aan welke verplichtingen dan ook die Blurb heeft om te betalen, is voldaan na de poging van Blurb om de cheque naar het Programmabetalings-adres te sturen dat momenteel in het systeem zit. Als U het Programmabetalings-adres niet onderhoudt, kan dat tot gevolg hebben dat u de Programmabetaling niet ontvangt.

2.5 Betaling via PayPal.. Indien U ervoor kiest via PayPal betaald te worden, zal Blurb de Programmabetaling aan U doen door het PayPal betalingssysteem te gebruiken voor de PayPal-rekening die U heeft opgegeven in het kader van Uw Account (de “Programmabetalings-PayPal-rekening”). Is de betaling eenmaal via PayPal ingediend, dan heeft u dertig (30) dagen om de fondsen te claimen, of de fondsen worden automatisch naar Blurb geretourneerd en door U verbeurd. Uw gebruik van de Programmabetalings-PayPal-rekening is afhankelijk van PayPals standaardvoorwaarden en Blurb is niet verantwoordelijk voor Uw gebruik van de Programmabetalings-PayPal-rekening. U bent er volledig verantwoordelijk voor dat een geldige, actuele, volledige, en nauwkeurige Programmabetalings-PayPal-rekening wordt verstrekt en dat alle informatie nodig voor Blurb om in staat te zijn een betaling te verzenden aan een dergelijke Programmabetalings-PayPal-rekening en aan welke verplichting dan ook die Blurb zou kunnen hebben om U te betalen, is voldaan na de poging van Blurb om de cheque naar het Programmabetalings-adres te sturen dat momenteel in het systeem zit. Als U de Programmabetalings-PayPal-rekening en betreffende informatie niet onderhoudt, kan dat tot gevolg hebben dat U de Programmabetalingen niet ontvangt.

2.6 (a) Distributiekanaal voor Amazon Retouren. Door ervoor te kiezen je boeken te distribueren via het distributiekanaal voor Amazon, accepteer je dat Amazon vereist dat wij retourzendingen van je boeken accepteren. Blurb behoudt zich het recht voor om geen programmawinst te betalen voor de verkoop van dergelijke geretourneerde boeken. Geretourneerde boeken worden veilig vernietigd door Blurb. De kosten van dergelijke retouren, die worden berekend door het aantal van ieder teruggestuurd boek te vermenigvuldigen met de basisprijs voor een dergelijk boek, evenals eventuele verwerkingskosten of vergelijkbare kosten die mogelijk door Amazon worden berekend, kunnen worden verrekend met bestaande of toekomstige programmabetalingen die aan jou zijn verschuldigd, of door de kosten van de geretourneerde boeken bij jou in rekening te brengen.

(b) Distributiekanaal voor LSI-retouren. Door ervoor te kiezen uw Boeken te distribueren via het Distributiekanaal voor LSI, accepteert u dat uw Boeken bij LSI als retourneerbaar worden aangemerkt en dat Blurb de retourzendingen van uw Boeken namens u accepteert. Blurb behoudt zich het recht voor om geen programmawinst te betalen voor de verkoop van dergelijke geretourneerde Boeken of om geretourneerde Boeken met buitensporige retourtarieven te verwijderen van het Distributiekanaal van LSI. Geretourneerde Boeken worden veilig vernietigd door LSI. De kosten van dergelijke retouren, die worden berekend door het aantal van ieder teruggestuurd Boek te vermenigvuldigen met de basisprijs voor een dergelijk Boek, evenals eventuele verwerkingskosten of vergelijkbare kosten die mogelijk door LSI worden berekend, kunnen worden verrekend met bestaande of toekomstige programmabetalingen die aan u zijn verschuldigd, of door de kosten van de geretourneerde Boeken bij u in rekening te brengen.

(c) Door ervoor te kiezen je boeken te distribueren via het distributiekanaal voor Blurb, accepteer je dat Blurb geen retourzendingen van je boeken accepteert.

2.7 Geen Betaling. Blurb zal de Programmawinst niet uitbetalen voor alle van Uw Boeken die worden gecreëerd of gedistribueerd in strijd met deze Overeenkomst, de Voorwaarden, of de Eindgebruiker-Licentie-overeenkomst voor Blurb software (“EULA”), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de daarin voorkomende Paragraaf 1 en de Paragraaf met de titel “Verboden Content” van de Voorwaarden.

2.8 Belastinginformatie. Indien U een Amerikaans staatsburger bent, een niet-Amerikaans staatsburger die momenteel in de V.S. woont, of een niet-Amerikaans staatsburger die een bedrijf heeft in de V.S., moet U de informatie van U als belastingplichtige aan Blurb verstrekken zoals vereist is door de IRS (Amerikaanse belastingdienst), met inbegrip van, maar niet beperkt tot informatie die door de IRS wordt vereist met het oog het uitgeven van een 1099 formulier voor Uw inkomsten. Indien Blurb geen actuele informatie van U als belastingplichtige heeft geregistreerd voor een bepaald jaar, zullen de aan U verschuldigde betalingen onder deze Overeenkomst niet worden gedaan vóór 31 december van een dergelijk jaar, en alle dergelijke betalingen zullen worden onderworpen aan een dertig procent (30%) back-up voorheffing, die bij de IRS zal worden ingediend.

2.9 Beëindigingstarieven. Indien U of Blurb Uw Account beëindigt, en U heeft minder dan de Betalingsdrempel aan opgebouwde maar onbetaalde vergoedingen, dan uitstaande vergoedingen, kan Blurb, naar eigen goeddunken, U een verwerkingstarief in rekening brengen om haar administratieve kosten te dekken, alvorens U Uw definitieve betaling te doen. Het is Uw verantwoordelijkheid om Uw contactinformatie te actualiseren, met inbegrip van Uw e-mailadres, Programmabetalings-adres en/of Programmabetalings-PayPal-rekening, als deze veranderen. Mocht Uw Account inactief of beëindigd zijn en wij niet in staat zijn met U contact op te nemen door gebruik te maken van de door U verstrekte informatie, kunnen we eveneens, maar ons goeddunken, een beëindigingstarief in rekening brengen dat gelijk is aan het bedrag van onbetaalde Programmawinst om onze administratieve kosten te dekken.

2.10 Orderverwerking. Klanten die Uw Boek(en) via de Boekwinkel kopen, worden geacht Blurbs klanten te zijn en dienovereenkomstig zullen alle regels, elk beleid, en operationele procedures betreffende klantbestellingen, klantenservice, en productverkopen op die klanten van toepassing zijn. Blurb kan te allen tijde haar beleid en haar klantenvoorwaarden en operationele procedures veranderen. Klanten die Uw Boeken via Distributiekanalen kopen, zijn onderworpen aan de voorwaarden van dergelijke Distributiekanalen betreffende klantbestellingen, klantenservice, en productverkopen.

3. TERMIJN EN BEËINDIGING

3.1 Termijn. Deze Overeenkomst treedt in werking na de voltooiing van de intekenprocedure voor het Programma en zal van kracht blijven tot de beëindiging door óf U óf Blurb, zoals voorzien in deze paragraaf, dan wel zoals elders in deze Overeenkomst uitdrukkelijk vermeld.

3.2 Beëindiging. U kunt deze Overeenkomst op elk moment zonder reden beëindigen met een schriftelijke opzegtermijn van (30) dagen. Blurb kan deze Overeenkomst op elk moment zonder reden beëindigen door U een e-mail te sturen via het e-mailadres dat wij momenteel van U in ons systeem hebben, met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen. Zonder welke andere verhalen dan ook te beperken waarover zij beschikt, kan Blurb deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien: (a) U zich niet strikt houdt aan alle voorwaarden of bepalingen van deze Overeenkomst, de Voorwaarden, de EULA, of, voor zover van toepassing, aan elk beleid of aan alle eisen die verband houden met de Distributie van Uw Boek via een Distributiekanaal; (b) Blurb, volkomen naar eigen goeddunken, bepaalt dat om het even welk van Uw Boeken niet werd gecreëerd in overeenstemming met de Overeenkomst, Voorwaarden, of EULA; of (c) Blurb bepaalt, volkomen naar eigen goeddunken, dat U en/of Uw Boeken aansprakelijkheid creëren dan wel reputatieschade veroorzaken voor Blurb, Distributiekanalen, of haar leveranciers, andere filialen, of derden.

3.3 Effecten van Beëindiging. Na beëindiging van deze Overeenkomst, kan Blurb alle Content of ander materiaal gerelateerd aan het Programma verwijderen, stoppen met het verkopen van Uw Boeken aan klanten, en alle Boeken, ongeacht welke, uit de Boekwinkel verwijderen evenals van de sites van de Distributiekanalen, en te dien aanzien geen enkele aansprakelijkheid hebben jegens U of enige derde. Blurb zal alle aan U verschuldigde kosten betalen binnen vijfenveertig (45) dagen na het eind van de maand waarin de beëindiging plaatsvindt in overeenstemming met bovenstaande Paragraaf 2.8. Geen van de partijen zal aansprakelijk zijn jegens de andere partij voor de beëindiging van deze Overeenkomst, zoals hierin is voorzien.

3.4 Voortbestaan. De bepalingen van Paragrafen 1, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 3.3, 3.4, 4, en 5 van deze Overeenkomst zullen blijven voortbestaan na ongeacht welke beëindiging van deze Overeenkomst.

4. Schadeloosstelling. U gaat er mee akkoord dat U Blurb, haar dochterbedrijven, filialen, functionarissen, agenten, en andere partners en medewerkers, schadeloos zult stellen en zult vrijwaren van elk verlies, aansprakelijkheid, claim, of eis, met inbegrip van redelijke advocatentarieven, waarmee welke derde dan ook wordt geconfronteerd tengevolge van, of voortvloeiend uit de Distributie of Uw Boeken via de Boekwinkel of onze Distributiekanalen door overtreding van deze Overeenkomst en/of voortvloeiend uit Uw overtreding van enige bepaling van deze Overeenkomst.

5. DIVERSEN. U erkent dat U als deelnemer aan het Programma, rapporten zult ontvangen van Blurb conform Paragraaf 2, en dat U andere e-mails van ons kunt ontvangen betreffende het Programma en U geeft toestemming om dergelijke e-mails van Blurb te ontvangen. Informatie over U als deelnemer in het Programma (persoonlijk identificeerbare informatie inbegrepen) kan door Blurb worden verwerkt in het land waar het werd verzameld, evenals in andere landen (de Verenigde Staten inbegrepen) waar wetten ten aanzien van het verwerken van persoonlijk identificeerbare informatie minder stringent kunnen zijn dan de wetten in Uw land. U mag geen enkele van Uw rechten toewijzen, of enige van Uw taken delegeren, onder deze Overeenkomst zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Blurb, die Blurb kan verlenen of inhouden naar eigen goeddunken, en elke gepoogde toewijzing zonder een dergelijke toestemming zal van nul en generlei waarde zijn.