Bepalingen en & voorwaarden


Blurb levert software en persoonlijke print-on-demand, zelf-uitgeversdiensten die klanten in staat stelt om gedrukte boeken en publicaties, met inbegrip van de digitale versies ervan met professionele kwaliteit te maken, ontwerpen, op te maken, te drukken en uit te geven (telkens hierna aan gerefereerd als een "Boek" zoals van toepassing in deze Algemene Voorwaarden en andere gebruikersrichtlijnen zoals in de "Privacy Policy en Legal"-link op de Blurbwebsite). Bezoekers van de Blurb website kunnen ook geregistreerd lid worden van de Blurb-gemeenschap. De diensten geleverd door Blurb ("Blurb", "ons" of "wij") omvatten de persoonlijke Blurb print-on-demand zelf-uitgeversdiensten, de Blurb website binnen de Blurb-gemeenschap (de "Website"), onze App voor uw App-geschikte mobiele apparaat ("App") en alle andere functionaliteiten, content of diensten van tijd tot tijd aangeboden door Blurb in combinatie met de Website of App (gezamenlijk, de "Diensten").

Deze Algemene Voorwaarden Overeenkomst ("Overeenkomst") zet de juridisch bindende bepalingen uiteen voor uw gebruik van de Diensten. Door de Diensten te gebruiken, stemt u er mee in gebonden te zijn door deze Overeenkomst, of u nu "Bezoeker" bent (hetgeen betekent dat u gewoon door de Website of de App aan het browsen bent), of u bent een "Lid" (hetgeen betekent dat u bij Blurb bent geregistreerd en een Account heeft opgezet). De term "Gebruiker" verwijst naar een Bezoeker of een Lid.

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE OF APP EN DE DIENSTEN AANGEBODEN OP DE WEBSITE EN APP, STEMT U ERMEE IN ZICH TE HOUDEN AAN, EN GEBONDEN TE ZIJN DOOR DEZE TERMEN EN VOORWAARDEN EN HET BLURB PRIVACYBELEID, DAT HIER DOOR VERWIJZING EEN ONLOSMAKELIJK ONDERDEEL VAN VORMT. MOCHT U NIET GEHOUDEN WILLEN ZIJN AAN DEZE TERMEN EN VOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID, DAN MAG U ZICH GEEN TOEGANG VERSCHAFFEN TOT, DAN WEL GEBRUIK MAKEN VAN DEZE WEBSITE OF APP EN DE DIENSTEN DIE OP DE WEBSITE OF VIA DE APP WORDEN AANGEBODEN

Hierbij verklaart u en garandeert u dat u bevoegd bent om deze Overeenkomst aan te gaan namens uzelf en/of de entiteit die u stelt te vertegenwoordigen.

Aanvullende voorwaarden. Voor het deelnemen aan of ontvangen van bepaalde Diensten kan van u worden verlangd dat u software of content downloadt, en/of instemt met aanvullende termen en voorwaarden. Tenzij anders in de aanvullende termen en voorwaarden van toepassing op de Diensten waarin in u wenst deel te nemen, of die u wenst te ontvangen, maken die aanvullende voorwaarden onlosmakelijk deel uit van deze Overeenkomst. Indien er strijdigheid is tussen de voorwaarden in deze Overeenkomst en de voorwaarden en bepalingen bestemd voor een specifiek onderdeel van de Website of App, of in verband met een Dienst, zal de laatstgenoemde prevaleren voor zo ver dit betrekking heeft op uw gebruik van dat specifieke gebied van de Website, App of Dienst.

Wijzigingen. Blurb is gerechtigd tot het van tijd tot tijd wijzigen van deze Overeenkomst en een dergelijke wijzing zal van kracht zijn: (1) voor Gebruikers die pas gebruik maken van de Diensten na de plaatsing, na de plaatsing door Blurb op de Website, of (2) voor bestaande Gebruikers, dertig (30) dagen na plaatsing door Blurb op de Website, of (3) voor bestaande Leden, indien de wijzigingen in de Overeenkomst wezenlijk zijn, dertig (30) dagen nadat Blurb een e-mail heeft verzonden met daarin een aankondiging van dergelijke wijzigingen en het gebruik van de Diensten door het Lid hierna voortduurt, hetgeen zal worden aangemerkt als een aanvaarding van de gewijzigde Overeenkomst door het Lid. Indien u niet instemt met de wijziging, dient u geen gebruik meer te maken van de Diensten.

1. Bevoegdheid. Door gebruik te maken van de Diensten, verklaart en garandeert u dat: (a) alle gevraagde registratie-informatie die u heeft ingevuld nauwkeurig en in overeenstemming met de waarheid is; (b) u de nauwkeurigheid van dergelijke informatie zult onderhouden; (c) u dertien (13) jaar of ouder bent; en (d) dat uw gebruik van de Diensten niet in strijd is met enige toepasselijke wet- of regelgeving. Uw Blurb Account (de "Account") kan zonder waarschuwing vooraf worden verwijderd indien wij geloven dat u jonger bent dan dertien jaar (13).

2. Duur. Deze Overeenkomst is en blijft volledig van kracht en in werking terwijl u gebruik maakt van de Diensten of als u Lid bent. U kunt uw Account verwijderen en uw lidmaatschap te allen tijde opzeggen om welke reden dan ook, door de instructies te volgen op de pagina "Mijn Blurb Account". BLURB KAN UW LIDMAATSCHAP TE ALLEN TIJDE EN OM WELKE REDEN DAN OOK OPZEGGEN, HETGEEN VAN KRACHT ZAL ZIJN VANAF HET MOMENT DAT DE MELDING HIERVAN AAN U WORDT GESTUURD OP HET E-MAILADRES IN UW ACCOUNTPROFIEL. Ook na beëindiging zullen Artikelen 8 tot en met 21 van deze Overeenkomst van kracht blijven. U begrijpt dat beëindiging van deze Overeenkomst en uw Account inhoudt dat uw Blurb profielinformatie wordt verwijderd uit onze live databases, alsmede enige Content die u heeft geüpload naar de Blurb Website of App door gebruikmaking van uw Account. Blurb is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke beëindiging van uw Account dan ook of hiermee verbonden verwijdering van uw informatie.

3. Tarieven. U erkent dat Blurb het recht voorbehoudt om kosten in rekening te brengen voor Diensten alsmede tot het van tijd tot tijd naar eigen inzicht wijzigen van haar tarieven, na berichtgeving door Blurb op de Website of in de App. Na het gebruik maken van de Diensten, zult u verantwoordelijk zijn voor betaling van alle van toepassing zijnde tarieven, en zult u dergelijke tarieven betalen aan Blurb zoals uiteengezet op de Website of in de App.

4. Verkoopvoorwaarden.

4.1 Bevoegdheid; creditcardvoorwaarden. Voor het bestellen van welke Boeken of andere producten dan ook, dient u tenminste achttien (18) jaar oud te zijn, of volgens uw jurisdictie meerderjarig. U wordt gevraagd een geldig creditcardnummer te verstrekken (VISA, MasterCard, American Express of enig andere instelling die door ons wordt geaccepteerd) alsmede hieraan gekoppelde betalingsinformatie op het moment dat u Boeken of enige andere producten bestelt, waaronder al het navolgende: (i) uw naam zoals deze op de creditcard staat vermeld, (ii) het type credit card, (iii) de vervaldatum van uw credit card, (iv) factuuradres, (v) alle activering- of beveiligingscodes nodig om de creditcard te gebruiken. Op dit moment accepteert Blurb geen contante betalingen, cheques of enig andere betalingsmethode, met dien verstande dat in de toekomst dit beleid mogelijk wordt veranderd. De overeenkomst met uw creditcard-instelling beheerst het gebruik van uw aangeduide creditcard, en u dient zich op die overeenkomst, en niet de onderhavige Overeenkomst, te beroepen voor uw rechten en verplichtingen in de hoedanigheid van creditcardgebruiker. U stemt ermee in dat er geen aanvullende berichtgeving of instemming vereist is voordat Blurb kosten via uw creditcard factureert voor alle bedragen verschuldigd en opeisbaar. Door het verstrekken van uw creditcardgegevens en daaraan verbonden betalingsinformatie aan Blurb, stemt u ermee in dat Blurb gerechtigd is tot het onmiddellijk factureren van uw rekening voor alle kosten en uitgaven verschuldigd en opeisbaar aan Blurb als gevolg van uw aanschaf van welke Boeken of andere producten dan ook. U stemt ermee in om Blurb onmiddellijk in kennis te stellen van enige verandering in uw factuuradres of creditcardgegevens die u gebruikt voor de betreffende betalingen. Blurb behoudt zich het recht voor om op elk moment haar prijzen of factureringsmethodes voor Boeken en andere producten die worden verkocht te wijzigen, ofwel onmiddellijk na berichtgeving hiervan op de Website of in de App, ofwel na verzending van een e-mail aan u.

4.2 Tarieven en Kosten. U stemt ermee in alle gemaakte tarieven en kosten in verband met uw bestellingen en aankopen (waaronder begrepen belastingen verschuldigd op uw bestellingen en aankopen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, belastingen voor verkoop, gebruik en toegevoegde waarde, tenzij u Blurb voldoende bewijs verschaft waaruit blijkt dat de bestelling en koop enkel dient voor de wederverkoop en wederdistributie van het Boek of andere producten aan uw klanten) tegen de tarieven die worden gehanteerd op het moment dat de kosten werden gemaakt. Blurb kan automatisch deze belastingen in rekening brengen of inhouden voor bestellingen die geleverd dienen te worden aan adressen binnen welke jurisdictie dan ook waar dit nodig wordt geacht. Indien u Boeken of andere producten bestelt voor leveringen naar het buitenland, kunnen importheffingen en belastingen verschuldigd zijn, indien deze worden geheven wanneer het pakket met de Boeken of producten aankomt op de door u aangegeven bestemming. Alle kosten voor inklaring worden door u gedragen, omdat Blurb geen controle heeft over dergelijke kosten en niet kan voorzien welk bedrag eventueel verschuldigd is. Omdat het douanebeleid van land tot land varieert, dient u contact op te nemen met de douane van het land waar u ons de Boeken of andere producten naar laat verzenden, voor meer informatie. U dient erop bedacht te zijn dat u als de importeur wordt aangemerkt, en dat u alle wet- en regelgeving van een dergelijk land dient na te leven.

4.3 Geschillen. U dient ons schriftelijk in kennis te stellen binnen zeven (7) dagen na ontvangst van uw creditcardafschrift indien u enige door ons in rekening gebrachte kosten betwist. Indien zulks uitblijft wordt dit aangemerkt als afstand van uw recht hiertoe. Factureringsgeschillen dienen te worden gericht aan Blurb Customer Service, 600 California Street, 11th Floor, San Francisco, CA 94108, Verenigde Staten van Amerika, of via Blurb’s Order Support. Indien Blurb geen betaling ontvangt van uw creditcardinstelling of haar agent, stemt u ermee in alle verschuldigde bedragen te betalen na daartoe te zijn gevorderd door Blurb of haar agenten.

4.4 Retourbeleid. Alle verkopen van Boeken en andere producten zijn onderworpen aan het op dat moment geldende retourbeleid van Blurb, zoals gepubliceerd op de Website.

4.5 Cadeaubonnen. U stemt in met de termen en voorwaarden voor cadeaubonnen die Blurb aanbiedt ("Cadeaubonnen") en die hier kunnen worden gevonden en die hierbij door verwijzing een onlosmakelijk onderdeel van de onderhavige Overeenkomst vormen, en van tijd tot tijd door Blurb naar eigen goeddunken kunnen worden gewijzigd.

5. Beleid met betrekking tot aanvaarding van bestellingen. Uw ontvangst van een elektronische of andere bestellingbevestiging, betekent niet de aanvaarding van uw bestelling door Blurb, evenmin vormt het een bevestiging van onze bereidheid tot verkoop. Blurb behoudt zich het recht voor om op enig moment na ontvangst van uw bestelling deze te aanvaarden of af te wijzen om welke reden dan ook. Voorts behoudt Blurb zich het recht voor om op enig moment na ontvangst van uw bestelling, zonder voorafgaande berichtgeving aan u, om minder dan de bestelde hoeveelheid van welk artikel dan ook te leveren. Uw bestelling wordt geacht te zijn aanvaard door Blurb op het moment van de levering van de door u bestelde producten. Wij kunnen aanvullende verificaties of informatie verlangen voorafgaand aan het aanvaarden van enige bestelling.

6. Verantwoordelijkheid en risico van verlies. Alle verkopen van Boeken en andere producten worden gedaan FOB verschepingsagent. De verantwoordelijkheid en het risico van verlies van elke verzending van Boeken en andere producten zal op u overgaan na de overdracht aan de verschepingsagent, FOB.

7. Wachtwoord. Als u zich opgeeft om Lid te worden, zal u eveneens gevraagd worden een gebruikersnaam en een wachtwoord te kiezen. U bent geheel verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord. U stemt er mee in op geen enkel moment gebruik te maken van de Account, gebruikersnaam of het wachtwoord van een ander Lid. U stemt er mee in Blurb onmiddellijk te informeren als u enig onbevoegd gebruik van uw Account of toegang tot uw wachtwoord vermoedt. U alleen bent verantwoordelijk voor ieder en elk gebruik van uw Account.

8. Uw Boek-Content

8.1 Definities. "Content" omvat tekst, bestanden, ontwerpsjablonen, afbeeldingen, foto’s, video, geluiden, auteursrechtelijke werken en ander materiaal. Uw "Boek-Content" omvat Content die u inbrengt in uw Boeken, indient bij Blurb voor Boeken en drukdiensten, of die u bijdraagt aan de Boeken van andere Leden. BLURB HEEFT GEEN ENKEL EIGENDOMSRECHT OP ENIGE VAN UW BOEK-CONTENT.

8.2 Eigendom van uw Boek-Content. U verklaart en garandeert dat: (i) u het eigendom heeft van, of anderszins gerechtigd bent tot het verlenen van, licenties zoals uiteengezet in dit artikel voor de Boek-Content die u aanlevert en plaatst op de Diensten, bijdraagt aan andere Leden of aanlevert voor onze drukdiensten om deze te laten drukken in een Boek, en (ii) uw Boek-Content niet in strijd is met privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, of andere rechten van enige persoon of entiteit.

8.3 Aanlevering van uw Boek-Content. U kunt gebruik maken van alle Blurb zelf-uitgeverij software voor het aanleveren van uw Boek-Content bij Blurb voor publicatie, of u kunt uw Boek-Content aanleveren door ons een PDF te versturen die voldoet aan de specificaties vereist door Blurb.

8.4 Licentie. Om Blurb in staat te stellen u onze Diensten te kunnen verlenen, stemt u hierbij ermee in dat u de volgende licenties aan ons verleent voor het gebruiken van uw Boek-Content:

8.4.1 Licentie om uw Boeken te drukken. Hierbij verleent u Blurb een niet-exclusief, wereldwijd, volledig betaalde en royalty-vrije licentie (een "Licentie") voor het reproduceren en distribueren van uw Boek-Content met als doel het drukken van de Boeken die u bestelt of waarvoor u autorisatie geeft voor aankoop door anderen, en voor enig ander gerelateerd doel waar u autorisatie voor geeft (waaronder begrepen het gebruik door andere Leden als een bijdrage aan hun Boeken). U stemt ermee in dat Blurb het recht voorbehoudt om elektronische bestanden voor welk(e) Boek(en) dan ook te behouden voor het vervullen van enige volgende bestellingen die geplaatst kunnen worden voor een dergelijke Boek of dergelijke Boeken, alsmede voor het behouden van een kopie voor het archief van het gedrukte Boek.

8.4.2 Licentie voor het gebruik van uw Boek-Content voor optionele Blurb functionaliteiten. In het geval dat u besluit gebruik te maken van enige optionele functionaliteit die Blurb zou kunnen aanbieden, zoals anderen toestaan een elektronische preview van uw Boek(en) te zoeken en te bekijken, of applicaties om gebruik te maken van de Diensten in verband met andere Diensten en online gemeenschappen, verleent u hierbij aan Blurb een Licentie voor het reproduceren, distribueren, publiekelijk vertonen, gebruiken en anderszins beschikbaar stellen van het aangeduide Boek, de aangeduide Boeken, en enige Boek-Content hierin, en enige andere data en informatie die u verstrekt in verband met de optionele functionaliteit, zoals vereist door Blurb voor het verlenen van een dergelijke optionele functionaliteit.

8.5 ISBN-nummers; Uitgeverstatus. Blurb kan eventueel functionaliteiten verstrekken die u in staat stellen een International Standard Book Number ("ISBN") bij uw Boek te verkrijgen. Afhankelijk van de functionaliteiten, wordt u eventueel toegestaan om een ISBN via Blurb te verkrijgen of uw eigen ISBN te verstrekken voor opname in uw Boek. U ERKENT EN STEMT ER MEE IN DAT, NIETTEGENSTAANDE DE METHODE DIE U GEBRUIKT OM EEN ISBN VOOR UW BOEK(EN) TE VERKRIJGEN, BLURB NIET DE UITGEVER VAN UW BOEKEN IS (INCLUSIEF UW BOEK-CONTENT) EN DAT U NIET ZULT VERKLAREN OF ANDERSZINS ZULT SUGGEREN DAT BLURB DE UITGEVER VAN UW BOEKEN IS. U VERKLAART EN GARANDEERT DAT U DE UITGEVER VAN UW BOEK(EN) BENT (INCLUSIEF UW BOEK-CONTENT) EN, IN IEDER GEVAL, DAT U DE VOLLEDIGE EN UITEINDELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID DRAAGT VOOR DE PUBLICATIE EN DISTRIBUTIE VAN UW BOEKEN (INCLUSIEF UW BOEK-CONTENT).

9. Blurb-Content. De Diensten bevatten Content van Blurb en haar licentiegevers ("Blurb-Content"). Blurb en haar licentiegevers (waaronder begrepen Gebruikers) hebben en behouden alle eigendomsrechten op de Blurb-Content en de Diensten. Hierbij verleent Blurb u een beperkte, herroepbare licentie die zich niet leent voor sub-licentie, voor het reproduceren en publiekelijk vertonen van de Blurb-Content (met uitzondering van enige software codes) uitsluitend voor uw persoonlijke gebruik in verband met het bekijken van de Website en het gebruik maken van de Diensten. Behalve zoals uiteengezet in de vorige zin, zult u niet reproduceren, distribueren, publiekelijk vertonen (waaronder begrepen door middel van digitale audio-overdracht), publiekelijk vertonen, afgeleide werken creëren en op andere wijze de Blurb-Content gebruiken.

10. Andere inhoud. Niettegenstaande bovenstaande in Paragraaf 8.4.2, verleent u Blurb hierbij een onherroepbare, eeuwigdurende, niet-exclusieve, volledig betaalde en royalty-vrije licentie (met het recht tot verstrekken van sublicenties) voor het gebruiken, creëren van afgeleide werken, reproduceren, distribueren en publiekelijk vertonen van enige Content, maar niet uw Boek-Content die u uploadt, verzendt, e-mailt, overdraagt of anderszins beschikbaar stelt op de Website of App ("Andere Content"). Bij voorbeelden van Andere Content zijn inbegrepen uw digitale correspondentie met Blurb via social media, alle publieke informatie die u uploadt over een Boek via onze Website of App, en publieke profielinformatie die u verstrekt via onze Website of App. We gebruiken Andere Content eventueel in onze interne en externe marketingmaterialen, en eveneens om U betere service en ondersteuning te verlenen.

11. Uw Content en Gebruik. U alleen bent verantwoordelijk voor enige en alle Boek-Content en Andere Content die wordt geplaatst door of via uw Account bij enige Diensten (waaronder begrepen elke Content die u heeft ontvangen door derden), inclusief enige e-mail, of vervat in Boeken door u heeft aangeleverd voor drukdiensten, en voor uw interacties met andere Gebruikers. U stemt ermee in dat Blurb het recht voorbehoudt om beperkingen te stellen aan Blurbs archiveringsactiviteiten met betrekking tot deze data, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, het recht om dergelijke data te verwijderen na een bepaalde periode zonder dat een aankoop heeft plaatsgevonden, of een vergoeding is betaald voor verlengde opslag van dergelijke data.

11.1 Verboden Content. U MAG NIET "UITGEGEVEN DOOR BLURB", "BLURB UITGEVERIJ" OF ENIGE ANDERE VERWIJZING OPNEMEN DIE DIRECT OF INDIRECT DE INDRUK KAN WEKKEN OF IMPLICEERT DAT BLURB DE UITGEVER IS VAN DE BOEKEN DIE U HEEFT GECREȄERD MET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. U stemt ermee in dat u geen enkele Verboden Content zult publiceren, aanleveren voor drukdiensten, of anderszins aan de Diensten zult leveren. "Verboden Content" omvat Boek-Content of Andere Content die: (i) aanstootgevend, pornografisch is, of racisme, onverdraagzaamheid, haat of enige vorm van fysiek letsel tegen een groep of individu stimuleert; (ii) enig ander persoon pest, lastig valt, dan wel stalking, pesten of lastig vallen van enig ander persoon bepleit; (iii) betrokken is bij het verzenden van "junk mail", kettingbrieven, ongevraagde collectieve mails of "spam"; (iv) vals of misleidend is of illegale activiteiten of gedragingen die misbruikend, dreigend, obsceen, lasterlijk of smadelijk zijn stimuleert, goedkeurt of bevordert; (v) een illegale of ongeautoriseerde kopie van het werk van een ander persoon dat is beschermd door auteursrecht of merkenrecht stimuleert, reproduceert, uitvoert of distribueert, zoals het verschaffen van illegale computerprogramma’s of links hiernaar, het verschaffen van informatie bestemd voor het omzeilen van door de programmeur aangebrachte kopieerbeveiliging, of het verschaffen van illegale muziek of links naar illegale muziek; (vi) betrokken is bij de uitbuiting van personen onder de leeftijd van achttien (18) jaar op seksuele of gewelddadige wijze, of persoonlijke informatie van een persoon onder de leeftijd van dertien (13) vraagt; (vii) instruerende informatie verstrekt over illegale activiteiten zoals het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van de privacy van iemand of het verstrekken of ontwikkelen van computervirussen of andere schadelijke software; (viii) vraagt naar wachtwoorden of persoonlijke identificatie-informatie van andere Gebruikers voor commerciële of onwettige doeleinden; (ix) virussen, Trojan horses, worms, timebombs, cancelbots, corrupte bestanden of vergelijkbare software bevat; (x) enige van toepassing zijnde wet schendt, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, wetten en regelgeving betreffende exportcontrole door de overheid, oneerlijke concurrentie, anti-discriminatie en onjuiste reclame; (xi) commerciële activiteiten bevat die afbreuk doen aan de belangen van Blurb; of (xii) anderszins een schending van deze Overeenkomst vormt of resulteert in aansprakelijkheid voor Blurb. BLURB BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM TE WEIGEREN WELK BOEK DAN OOK TE DRUKKEN DAT CONTENT BEVAT DIE NAAR HAAR EIGEN INZICHT VERBODEN CONTENT IS, en u stemt ermee in om Blurb en haar dochtermaatschappijen, aanverwante bedrijven, vertegenwoordigers, medewerkers, leveranciers, service providers en partnerbedrijven te vrijwaren en schadeloos te stellen voor enige vorderingen, verliezen, aansprakelijkheid en kosten die ontstaan uit en gerelateerd zijn aan elke schending van dit Artikel.

11.2 Uw profiel. Geen enkele Content die door u in uw profiel geplaatst wordt mag naaktheid, geweld, expliciete seksuele inhoud of beledigende inhoud bevatten. U mag geen bericht plaatsen of opdracht geven voor drukdiensten ten behoeve van een foto van een ander persoon zonder toestemming van die persoon.

11.3 Ledeninteractie. U zult geen gebruik maken van (a) de Diensten en (b) enige informatie verkregen van de Diensten voor het lastigvallen, misbruiken, versturen van Spam of benadelen van een ander persoon of voor het benaderen, adverteren, verzoeken of verkopen aan enig Gebruiker zonder zijn of haar voorafgaande uitdrukkelijke instemming.

11.4 Geen verstoring. U zult niet (i) de banner-advertenties die zouden kunnen worden geplaatst op uw persoonlijke profielpagina of enige Blurbpagina bedekken of verhinderen via HTML/CSS, zgn. scripting of op enige andere wijze; (ii) zich mengen in, verstoren van, of een onnodige belasting uitoefenen op de Diensten of de netwerken of diensten verbonden aan de Diensten; of (iii) software of geautomatiseerde vertegenwoordigers voorstellen aan de Diensten, geautomatiseerde berichten generen, of data van de Diensten afleiden of onderscheppen.

11.5 Diversen. U zult zich niet proberen zich voor te doen als een andere Gebruiker of persoon, waaronder begrepen een medewerker van Blurb. U zult gebruik maken van de Diensten op een wijze in overeenstemming met welke toepasselijke wetten en reglementen dan ook.

11.6 Handhaving door Blurb. Blurb heeft het recht (maar niet de verplichting) om alle Content te bekijken en verwijderen indien er naar eigen oordeel van Blurb sprake is van schending van deze Overeenkomst; sprake is van Verboden Content; indien deze illegaal is; indien deze de rechten schendt, nadeel bezorgt aan of een bedreiging oplevert voor de veiligheid van enig Gebruiker of persoon; of aansprakelijkheid oplevert voor Blurb, haar leveranciers, serviceproviders en partnerbedrijven, of welke Gebruiker dan ook. Blurb behoudt zich het recht voor (maar is niet gehouden) tot het naar haar eigen goeddunken onderzoeken en ondernemen van stappen jegens u indien er sprake is van schending van enige bepaling uit deze Overeenkomst, waaronder, zonder beperking, het verwijderen van Verboden Content van de Diensten, het beëindigen van uw lidmaatschap, het aangifte doen bij de handhavende instanties, of het ondernemen van juridische stappen tegen u.

12. Beleid ten aanzien van Auteursrecht. Het is beleid van Blurb om het lidmaatschap van welk Lid dan ook te beëindigen indien hij auteursrechten schendt, direct na berichtgeving hierover aan Blurb door de eigenaar van het auteursrecht, of diens wettige vertegenwoordiger. Zonder beperking van het voorafgaande geldt dat, indien u in de veronderstelling ben dat uw werk is gekopieerd en geplaatst op de Diensten of gebruikt in welk Boek dan ook op een wijze die een schending van uw auteursrecht oplevert, verzoeken wij u onze Vertegenwoordiger voor Auteursrecht de volgende informatie te verstrekken: (i) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon geautoriseerd om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht; (ii) een omschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u claimt dat het auteursrechtelijk is geschonden; (iii) een omschrijving van de plaats op de Dienst van het materiaal waarvan u stelt dat het een schending oplevert; (iv) uw adres, telefoonnummer en e-mail adres; (v) een schriftelijke verklaring waarin u aangeeft een gerechtvaardigd geloof te hebben dat het betwistte gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; (vi) een verklaring van u, afgegeven op straffe van meineed, dat de bovengenoemde informatie in uw verklaring nauwkeurig is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of gerechtigd bent om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht. De contactgegevens van de Blurbs Vertegenwoordiger voor Auteursrecht voor de verklaring inzake de schending van auteursrechten zijn als volgt:

Blurb, Inc
Attn: Copyright Agent.
600 California Street, 11th Floor
San Francisco, CA 94108
USA
General Support

13. Derden en andere gebruikers.

13.1 Content van Derden. Content van andere Gebruikers, adverteerders en andere derden wordt via de Diensten aan u beschikbaar gesteld. Omdat Blurb geen zeggenschap heeft over deze Content stemt u ermee in dat Blurb niet verantwoordelijk is voor deze Content, waaronder begrepen advertenties en informatie over producten en diensten van derden. Omdat Blurb geen zeggenschap heeft over dergelijke Content, geeft Blurb op geen enkele wijze een garantie over de nauwkeurigheid, geldigheid, geschiktheid of kwaliteit van deze Content. In het verlengde hiervan aanvaardt Blurb geen verantwoordelijkheid voor onbedoelde, verwerpelijke, onnauwkeurige, misleidende of onwettige Content die beschikbaar wordt gesteld door andere Gebruikers, adverteerders en anderen derden.

13.2 Verantwoordelijkheid. Uw interacties met andere Gebruikers, derden of adverteerders, waaronder begrepen de betaling en levering van goederen en diensten, en enige andere bepalingen, voorwaarden, garanties of toezeggingen hieraan verbonden, hebben slechts werking tussen u en deze andere Gebruiker, adverteerder of derde. Het voorgaande geldt ook voor enige interactie tussen Leden (waaronder begrepen de bijdrage en/of ontvangst van enige Content) gedurende het gebruik van de functionaliteit van de Diensten voor het leveren van bijdragen aan de Boeken van andere Leden en bij het ontvangen van bijdragen van andere Leden aan uw eigen Boeken. U stemt ermee in dat Blurb niet verantwoordelijk is voor enig verlies of schade opgelopen als gevolg van dergelijke interacties of handelingen zoals omschreven in dit artikel, of met betrekking tot het gebruik of de onthulling van uw persoonlijke identificatie-informatie door enig ander Gebruiker. Indien er een geschil bestaat tussen u en enige derde (waaronder begrepen welke Gebruiker dan ook), is Blurb op geen enkele wijze gehouden om er bij betrokken te worden. Blurb behoudt echter zich het recht voor om geschillen tussen u en andere Gebruikers in de gaten te houden.

13.3 Links van derden. Het verschaffen van links naar andere websites of plaatsen is alleen bestemd voor uw gemak en betekent geen goedkeuring van onze kant van dergelijke andere websites of plaatsen of van de inhoud daarvan. Links naar andere Websites of plaatsen kunnen ook worden geplaatst door andere Gebruikers binnen de Blurb gemeenschap. Blurb heeft geen zeggenschap hierover, bekijkt deze niet en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze externe websites en hun inhoud. Weest u er zich alstublieft van bewust dat voorwaarden van ons Privacy-Beleid niet van toepassing zijn op dergelijke externe websites.

14. Beperkte Garantie.

14.1 Beperkte Garantie voor Boeken. Blurb garandeert, behoudens kleine verschillen over de producten en de drukpartners zoals beschreven in het Retourbeleid van Blurb, beschikbaar via /returns, dat de Boeken vrij zullen zijn van enige wezenlijke gebreken qua materiaal en qua vakmanschap. Blurb zal op eigen kosten, en alleen als haar verplichting, en voor uw uitsluitende verhaal, alle wezenlijk gebrekkige Boeken vervangen, die u aan Blurbs Order Support heeft gemeld binnen veertien (14) dagen na uw ontvangst ervan in overeenstemming met het Retourbeleid.

14.2 Uitzonderingen op de garantie. Blurb voert geen testen uit, en brengt geen veranderingen of wijzigingen aan in de Content van het Boek die u plaatst of toestuurt om te laten drukken. Als gevolg hiervan omvat de voorgaande beperkte garantie niet de verplichting tot het herstellen van (a) typografische fouten, grammaticale fouten, onvoltooide tekst of tekstuele fouten; (b) afbeeldingen van lage kwaliteit die eenmaal gedrukt onscherp kunnen overkomen; (c) ontwerpproblemen, waaronder begrepen het formaat van het Boek, de opzet ervan, de stijl, kleur of paginalayout; (d) enige andere creatieve keuzes die u maakt in relatie tot het Boek. UW BOEK-CONTENT KAN NIET WORDEN AANGEPAST NADAT U HET HEEFT GEÜPLOAD NAAR DE WEBSITE. Om deze reden stemt u ermee in dat u de Boek Content pas zult uploaden nadat u dit volledig heeft getest en u ervan overtuigd bent dat het klaar is om uitgegeven te worden. Blurb is niet verantwoordelijk voor enige onjuiste of onnauwkeurige Content (waaronder begrepen profielinformatie) geplaatst op de Diensten, zij het veroorzaakt door Gebruikers, Leden of door enige apparatuur of programmering verbonden met, dan wel gebruikt in de Diensten. Blurb aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige vergissing, omissie, onderbreking, verwijdering, gebrek, vertraging in werking of overdracht, storingen in de communicatielijn, diefstal, vernietiging of ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging van, enige Gebruiker of communicatie met een Gebruiker. Blurb is niet verantwoordelijk voor enige problemen met, of een technisch defect aan enige hardware en software tengevolge van technische problemen op internet of op de Website of App of een combinatie daarvan, met inbegrip van alle letsel of schade aan Gebruikers of aan de computer van welke persoon dan ook gerelateerd aan deelname aan, of het downloaden van materiaal in verband met de Services. Onder geen beding zal Blurb verantwoordelijk zijn voor enig verlies of schade, met inbegrip van persoonlijk letsel of overlijden, als gevolg van gebruik van de Diensten, of van enige Content geplaatst op de Website of App, dan wel overgedragen aan Gebruikers, of welke interacties dan ook tussen Gebruikers van de Diensten, of het nu online of offline is.

14.3 Disclaimers. IN DE MATE DAT HET WETTELIJIK IS TOEGESTAAN ONDER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN, (A) WORDEN DE DIENSTEN VERSTREKT "ZOALS-ZE-ZIJN" ("AS-IS") EN VOOR ZOVER BESCHIKBAAR, EN BEHALVE DE GARANTIE ZOALS UITEENGEZET IN BOVENSTAAND ARTIKEL 14.1, (B) WIJST BLURB UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE EN VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK AF, OF HET NU EXPLICIET OF IMPLICIET IS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIAAL DOEL, EIGENDOM, RUSTIG GENOT, NAUWKEURIGHEID, OF NIET-SCHENDING.

BEPAALDE JURISDICTIES STAAN HET UITSLUITEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKINGEN, MET BETREKKING TOT HOE LANG EEN IMPLICIETE GARANTIE KAN DUREN, NIET TOE, DUS KUNNEN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. U KUNT EVENTUEEL ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE VAN JURISDICTIE TOT JURISDICTIE KUNNEN VARIȄREN. VOOR VERDERE GARANTIE-INFORMATIE KUNT CONTACT OPNEMEN MET BLURBs CUSTOMER SUPPORT DEPARTMENT MET HET ADRES: 600 California Street, 11th Floor, San Francisco, CA 94108, USA.

15. Beperking van de Aansprakelijkheid. IN DE MATE DAT HET WETTELIJK IS TOEGESTAAN ONDER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN, ZAL BLURB NIET AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE VOOR ENIGE INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SMARTENGELD, INCIDENTELE, SPECIALE OF HOGE SCHADEVERGOEDING, MET INBEGRIP VAN ENIGE WINSTDERVING ONTSTAAN UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, EVENMIN INDIEN BLURB IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE ENIGE TEGENGESTELD LUIDENDE BEPALINGEN HIERIN VERVAT, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BLURB JEGENS U VOOR WELKE SCHADE DAN OOK VOORTVLOEIEND UIT, DAN WEL GERELATEERD AAN WELKE OORZAAK OF ACTIE DAN OOK, ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, BEPERKT ZIJN TOT HET GROOTSTE BEDRAG VAN VIJFTIG U.S. DOLLARS ($50), OF DE BEDRAGEN DIE U HEEFT BETAALD AAN BLURB IN DE ZES (6) MAANDEN VÓÓR HET ONTSTAAN VAN DE CLAIM. NIETS IN DEZE OVEREENKOMST ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BLURB BEPERKEN OF UITSLUITEN VOOR GROVE NALATIGHEID OF OPZETTELIJK WANGEDRAG VAN BLURB OF HAAR AGENTEN OF MEDEWERKERS, OF VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL. BEPAALDE JURISDICTIES STAAN UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOE, DUS KAN BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING EVENTUEEL OP U NIET VAN TOEPASSING ZIJN.

16. Bevrijding. Hierbij bevrijdt u Blurb, haar functionarissen, medewerkers, agenten en opvolgers van vorderingen, sommaties en enige en alle verliezen, beschadigingen, rechten, claims en acties van welke aard dan ook, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, in verband met persoonlijk letsel, overlijden en schade aan eigendommen, die ofwel direct ofwel indirect verbonden is met, of ontstaan is uit enige interactie met andere Gebruikers.

Bent u inwoner van Californië, dan doet u hierbij afstand van de Artikel 1542 van het Burgerlijk Wetboek van Californië, dat stelt: "Een algemene bevrijding strekt zich niet uit tot claims die de schuldeiser niet kent, of waarvan hij het bestaan niet vermoedt, in zijn voordeel op het moment van het uitvoeren van de bevrijding, die, indien bekend bij hem, in wezenlijke zin zijn vereffening met de schuldeiser moet hebben beïnvloed."

17. Vrijwaring. U stemt ermee in Blurb te verdedigen, te vrijwaren en om Blurb en haar dochterondernemingen, aanverwante bedrijven, functionarissen, vertegenwoordigers en andere partners en medewerkers schadeloos te stellen voor elke vorm van verlies, aansprakelijkheid, enige vordering of eis, waaronder begrepen de in redelijkheid gemaakte advocatenkosten, gemaakt door een derde in verband met, of ontstaan uit uw gebruik van de Diensten die een schending oplevert van deze Overeenkomst en/of ontstaan uit uw schending van enige bepaling uit deze Overeenkomst.

18. Elektronische communicaties. De communicaties tussen u en Blurb via elektronische middelen, of u nu de Website bezoekt of de App gebruikt, of anderszins de Service gebruikt, of Blurb e-mails verstuurt, dan wel dat Blurb mededelingen plaatst op de Website of App of met u communiceert via e-mail. Met het oog op contracten, (a) stemt u er mee in communicaties van Blurb in elektronische vorm te ontvangen; en (b) gaat u ermee akkoord dat alle termen en voorwaarden, overeenkomsten, meldingen, onthullingen, en andere communicaties die Blurb elektronisch aan u langs elektronische weg stuurt, voldoen aan alle wettelijke eisen waaraan dergelijke communicaties zouden voldoen als deze in schriftelijke vorm zouden zijn. Het voorgaande heeft geen effect op uw statutaire rechten.

19. U.S. Exportcontrole. Content en software beschikbaar in verband met de Diensten (de "Software") is voorts onderworpen aan de exportcontrole van de Verenigde Staten. Geen Content of Software mag worden gedownload van de Services of anderszins worden geëxporteerd indien de exportwetten van de V.S. worden geschonden. Door het downloaden of gebruiken van de Content en Software, verklaart u en garandeert u dat een dergelijk downloaden of gebruik geen schending van een dergelijke wet inhoudt.

20. Toepasselijk recht en Arbitrage. Deze Overeenkomst zal worden beheerst door de wetten van de Staat van Californië, met uitsluiting van enige regeling die in geval van een conflict van rechtstelsels de toepassing van de wet van een andere jurisdictie zou kunnen aanwijzen. U en Blurb gaan er mee akkoord om zich te onderwerpen aan de jurisdictie van, en stemmen er mee in dat de juiste plaats is in, de staatsrechtbanken gevestigd in San Francisco, Californië (USA) en in de federale rechtbanken gevestigd in het Noordelijk District van Californië (USA) bij dergelijke juridische acties of procedures. De toepassing van het Verdrag betreffende de Internationale Verkoop van Goederen van de Verenigde Naties wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Elke claim of elk geschil (met uitsluiting van claims voor dwangmaatregelen of andere gerechtelijke maatregelen zoals hieronder uiteengezet) in verband met deze Overeenkomst waarbij het totale bedrag van de gerechtelijke toekenning dat wordt geëist minder is dan vijfduizend U.S. Dollars (US$ 5.000,00), kan worden opgelost op een qua kosten effectieve wijze via bindende arbitrage zonder ter rechtzitting te hoeven verschijnen, ter keuze aan de partij die redres eist. Dergelijke arbitrage zal worden geïnitialiseerd door een gevestigde provider van alternatieve geschiloplossingen (zgn. "ADR Provider"), die arbitrage aanbiedt zoals uiteengezet in dit artikel en onder de regels van een dergelijke ADR-Provider, behalve voor zover dergelijke regels in strijd zijn met deze Overeenkomst. De partij die om arbitrage verzoekt zal een ADR-Provider voorstellen en de andere partij zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden weigeren om gebruik te maken van een dergelijke ADR-Provider. De ADR-Provider en de partijen moeten zich houden aan de volgende regels: a) de arbitrage moet worden gedaan per telefoon, online en/of alleen gebaseerd zijn op schriftelijk overlegde stukken, de specifieke manier zal worden gekozen door de partij die de arbitrage initieert; b) alle arbitrageprocedures zullen in het Engels worden gehouden; c) de arbitrage zal met geen enkele persoonlijke verschijning door de partijen of getuigen ter rechtzitting gepaard gaan, tenzij anders wederzijds door de partijen wordt overeengekomen; en d) elke uitspraak betreffende de gerechtelijke toekenning door de arbiter kan worden gedaan in elke rechtbank van de bevoegde jurisdictie. Elke partij zal zijn eigen kosten dragen (met inbegrip van de advocaatkosten) en de uitgaven voortvloeiend uit de arbitrage, en zal een gelijk deel van de tarieven en kosten van de ADR-Provider betalen. Niettegenstaande het voorgaande, kan Blurb dwangmaatregelen of andere gerechtelijke maatregelen claimen om haar intellectuele eigendomsrechten te beschermen in welke rechtbank dan ook van een bevoegde jurisdictie. Merk alstublieft op dat de wetten van de jurisdictie waar u bent gevestigd anders kunnen zijn dan de wetten van Californië, met inbegrip van de wetten, die bepalen wat wettig kan worden verkocht, gekocht, geëxporteerd, aangeboden of geïmporteerd. U dient zich te allen tijde te houden aan alle internationale en nationale wetten, verordeningen, reglementen en statuten die van toepassing kunnen zijn voor uw gebruik van de diensten en uw aankoop van Boeken en andere producten van de Blurb Diensten.

21. Relatie tussen partijen. U en wij zijn onafhankelijke contractanten, en niets in deze Overeenkomst zal op enige manier een samenwerking, joint venture, agentschap, franchise, verkoopvertegenwoordiging of arbeidsovereenkomst tussen ons tot stand brengen. U bent niet bevoegd tot het doen of accepteren van enige aanbiedingen of het aanbieden van enige vertegenwoordigingen namens Blurb. U zult geen verklaringen doen, zij het op uw site of in uw Boek Content, die redelijkerwijs gesproken in strijd zouden zijn met wat in dit Artikel dan ook uiteen is gezet.

22. Kennisgevingen. Blurb kan welke berichten dan ook doen uitgaan benodigd ingevolge deze Overeenkomst door middel van een algemene berichtgeving op de Website, per e-mail aan uw e-mail adres zoals dit bij Blurb bekend is, of schriftelijke verzonden per (voorafbetaalde) post aan uw adres zoals dit bij Blurb bekend is. Dergelijke berichten worden geacht te zijn verstuurd na het verstrijken van achtenveertig (48) uur na het verzenden hiervan per post, of binnen twaalf (12) uur na het verzenden ervan per e-mail. U kunt berichten sturen aan Blurb door deze te richten aan haar Chief Operating Officer (dergelijke berichtgeving zal worden geacht te zijn gedaan zodra deze is ontvangen door Blurb), op elk moment op één van de volgende manieren: een brief verzonden per fax, met ontvangstbevestiging, aan Blurb via het faxnummer (001) 415-362-2078, per brief bezorgd door een landelijk erkende bezorgdienst aan Blurb op het volgende adres: Chief Operating Officer, Blurb, Inc., 600 California Street, 11th Floor, San Francisco, CA 94108, Verenigde Staten van Amerika.

23. Overmacht. Een partij is niet aansprakelijk voor niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering (anders dan verplichtingen betreffende betaling van geld) veroorzaakt door welke gebeurtenis dan ook die redelijkerwijs buiten de invloedsfeer van een dergelijke partij ligt, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot oorlogen, vijandelijkheden, revoluties, rellen, burgerlijke onrust, nationale rampen, epidemieën, brand, overstromingen, aardbevingen, natuurkrachten, explosies, embargo’s of enige andere natuurramp.

24. Overig. Deze Overeenkomst is door u aanvaard door gebruik te maken van de Website of App of enige andere Diensten, of wanneer u zich aanmeldt om Lid te worden. Deze Overeenkomst, waaronder begrepen de Software Eindgebruiker-Licentie-Overeenkomst, de App Eindgebruiker-Licentie-Overeenkomst en het Privacybeleid, die door verwijzing een onlosmakelijk onderdeel van deze Overeenkomst vormen, maken samen de definitieve, volledige en exclusieve overeenkomst tussen u en Blurb uit, met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt, en verenigt alle voorafgaande discussies tussen partijen. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst ongeldig is of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling worden veranderd en geïnterpreteerd omwille van het zoveel mogelijk realiseren van de doeleinden van het oorspronkelijke artikel voor zover toegestaan onder elke van toepassing zijnde wet, en de overige bepalingen zullen in dit geval volledig van kracht en in werking blijven. Indien Blurb niet een recht of bepaling uit deze Overeenkomst naleeft of afdwingt, zal dat niet worden aangemerkt als het afstand doen van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. De titels van de artikelen in deze Overeenkomst zijn slechts bedoeld voor het gemak en hebben geen juridisch of contractueel effect. De partijen van deze Overeenkomst hebben uitdrukkelijk geëist dat de huidige Overeenkomst wordt opgesteld in de Engelse taal. Indien u vragen heeft over deze Overeenkomst, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. U kunt ook een kopie van deze Overeenkomst (in ASCII tekst formaat) ontvangen door contact met ons op te nemen via het Blurbs algemene Supportformulier.

25. Auteursrecht/handelsmerkinformatie. Auteursrecht 2005–2014, Blurb. Alle rechten voorbehouden. De handelsmerken, logo’s en dienstmerken ("Merken") vertoond op de Website en App, of in verband met de Diensten zijn eigendom van Blurb of andere derden. Het is u niet toegestaan deze Merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de derde die het betreffende Merk in eigendom heeft.

26. Internationale Bepalingen. De volgende bepalingen zullen alleen van toepassing zijn als u in de onderstaande landen bent gevestigd.

26.1 Verenigd Koninkrijk. Een derde die geen partij in deze Overeenkomst is, heeft geen recht onder de Wet van 1999 op Contracten (Rechten van Derden) om enige voorwaarden van deze Overeenkomst af te dwingen, maar dat zal geen effect hebben op enig recht of verhaal van een dergelijke derde, dat bestaat of beschikbaar is los van die Wet.

26.2 Duitsland. Niettegenstaande alles wat strijdig is met Artikel 15, is Blurb evenmin aansprakelijk voor handelingen van gewone nalatigheid (tenzij deze letsel of zelfs de dood van enig persoon veroorzaken), behalve als deze worden veroorzaakt door een schending van welke wezenlijke contractuele verplichtingen dan ook (wezenlijke contractuele plichten).