Bepalingen en & voorwaarden


Blurb levert software en persoonlijke print-on-demand, zelfuitgeversdiensten waarmee klanten gedrukte boeken en publicaties, met inbegrip van de digitale versies ervan met professionele kwaliteit kunnen maken, ontwerpen, opmaken, drukken en uitgeven (elk aangeduid als een "Boek" zoals van toepassing in deze Algemene voorwaarden en andere gebruikersrichtlijnen zoals in de "Privacybeleid" -link op de Blurb-website) en eveneens software- en persoonlijke print-on-demanddiensten waarmee klanten wanddecoratieprints en andere producten (‘Wanddecoratie’) kunnen maken en afdrukken. Bezoekers van de Blurb-website kunnen ook geregistreerd lid worden van de Blurb-gemeenschap. De diensten geleverd door Blurb ("Blurb", "ons" of "wij") omvatten de persoonlijke Blurb print-on-demand zelf-uitgeversdiensten, de Blurb-website binnen de Blurb-gemeenschap (de "Website"), onze App voor uw mobiele toestel dat geschikt is voor apps ("App") en alle andere functionaliteiten, content of diensten die van tijd tot tijd worden aangeboden door Blurb in combinatie met de Website of App (gezamenlijk, de "Diensten").

Deze Overeenkomst Algemene Voorwaarden ("Overeenkomst") zet de juridisch bindende bepalingen uiteen voor uw gebruik van de Diensten. Door de Diensten te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn door deze Overeenkomst, of u nu "Bezoeker" bent (hetgeen betekent dat u slechts op de Website of in de App aan het browsen bent) of een "Lid" bent (hetgeen betekent dat u bij Blurb bent geregistreerd en een Account heeft aangemaakt). De term "Gebruiker" verwijst naar een Bezoeker of een Lid.

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE OF APP EN DE DIENSTEN AANGEBODEN OP DE WEBSITE EN APP, STEMT U ERMEE IN ZICH TE HOUDEN AAN, EN GEBONDEN TE ZIJN DOOR DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN HET BLURB-PRIVACYBELEID, DAT HIER DOOR VERWIJZING EEN ONLOSMAKELIJK ONDERDEEL VAN VORMT. MOCHT U NIET GEHOUDEN WILLEN ZIJN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID, DAN MAG u ZICH GEEN TOEGANG VERSCHAFFEN TOT, DAN WEL GEBRUIK MAKEN VAN DEZE WEBSITE OF APP EN DE DIENSTEN DIE OP DE WEBSITE OF VIA DE APP WORDEN AANGEBODEN.

Hierbij verklaart u en garandeert u dat u bevoegd bent om deze Overeenkomst aan te gaan namens uzelf en/of de entiteit die u stelt te vertegenwoordigen.

Aanvullende voorwaarden. Voor het deelnemen aan of ontvangen van bepaalde Diensten kan van u worden verlangd dat u software of content downloadt, en/of instemt met aanvullende voorwaarden. Tenzij anders aangegeven in de aanvullende algemene voorwaarden van toepassing op de Diensten waaraan u wenst deel te nemen, of die u wenst te ontvangen, maken die aanvullende voorwaarden onlosmakelijk deel uit van deze Overeenkomst. Indien er strijdigheid is tussen de voorwaarden in deze Overeenkomst en de voorwaarden en bepalingen bestemd voor een specifiek onderdeel van de Website of App, of in verband met een Dienst, heeft de laatstgenoemde voorrang voor zover dit betrekking heeft op uw gebruik van dat specifieke gebied van de Website, App of Dienst.

Wijzigingen. Blurb heeft het recht om deze Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen en een dergelijke wijzing zal van kracht zijn: (1) voor Gebruikers die pas gebruik maken van de Diensten na de plaatsing door Blurb op de Website, of (2) voor bestaande Gebruikers, dertig (30) dagen na plaatsing door Blurb op de Website, of (3) voor bestaande Leden, indien de wijzigingen in de Overeenkomst wezenlijk zijn, dertig (30) dagen nadat Blurb een e-mail heeft verzonden met daarin een aankondiging van dergelijke wijzigingen en het gebruik van de Diensten door het Lid hierna voortduurt, hetgeen zal worden aangemerkt als een aanvaarding van de gewijzigde Overeenkomst door het Lid. Indien u niet instemt met de wijziging, dient u geen gebruik meer te maken van de Diensten.

1. Bevoegdheid. Door gebruik te maken van de Diensten verklaart en garandeert u dat: (a) alle gevraagde registratie-informatie die u heeft ingevuld correct is en in overeenstemming met de waarheid; (b) u de nauwkeurigheid van deze informatie zult onderhouden; (c) u zich in de Verenigde Staten bevindt en minimaal dertien (13) jaar oud bent, of zich in de EU bevindt en minimaal zestien (16) jaar oud bent; en (d) dat uw gebruik van de Diensten niet in strijd is met enige toepasselijke wet- of regelgeving. Uw Blurb-account (de "Account") kan zonder waarschuwing vooraf worden verwijderd indien wij in de overtuiging zijn dat u zich in de Verenigde Staten bevindt en jonger bent dan dertien (13) jaar, of dat u zich in de EU bevindt en jonger bent dan zestien (16) jaar.

2. Termijn. Deze overeenkomst blijft volledig van kracht terwijl u de diensten gebruikt of lid bent. U kunt uw account verwijderen en uw lidmaatschap op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door contact op te nemen met de Blurb-klantenservice. BLURB KAN UW LIDMAATSCHAP TE ALLEN TIJDE EN OM WELKE REDEN DAN OOK OPZEGGEN, HETGEEN VAN KRACHT ZAL ZIJN VANAF HET MOMENT DAT DE MELDING HIERVAN WORDT VERSTUURD NAAR HET E-MAILADRES DAT HOORT BIJ UW ACCOUNTPROFIEL. Ook na beëindiging zullen Artikelen 8 tot en met 21 van deze Overeenkomst van kracht blijven. U begrijpt dat beëindiging van deze Overeenkomst en uw Account inhoudt dat uw Blurb-profielinformatie wordt verwijderd uit onze live databases, alsmede enige Content die u heeft geüpload naar de Blurb-website of App door gebruikmaking van uw Account. Blurb is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke beëindiging van uw Account dan ook of hiermee verbonden verwijdering van uw informatie.

3. Tarieven. U erkent dat Blurb zich het recht voorbehoudt om kosten in rekening te brengen voor Diensten alsmede tot het van tijd tot tijd naar eigen inzicht wijzigen van haar tarieven, na berichtgeving door Blurb op de Website of in de App. Na het gebruik maken van de Diensten, bent u verantwoordelijk voor betaling van alle van toepassing zijnde tarieven, en zult u dergelijke tarieven betalen aan Blurb zoals uiteengezet op de Website of in de App.

4. Verkoopvoorwaarden.

4.1 Bevoegdheid; creditcardvoorwaarden. Voor het bestellen van welke Boeken, Wanddecoraties of andere producten dan ook, dient u tenminste achttien (18) jaar oud te zijn, of volgens uw jurisdictie meerderjarig. U wordt gevraagd een geldig creditcardnummer (VISA, MasterCard, American Express of een andere door ons aanvaarde uitgever) en bijbehorende betalingsinformatie te verstrekken op het moment dat u Boeken, Wanddecoraties of enige andere producten hieronder bestelt, inclusief al het volgende: (i) uw naam zoals deze op de creditcard staat vermeld, (ii) het type creditcard, (iii) de vervaldatum van uw creditcard, (iv) factuuradres, (v) alle activeringnummers of -codes die nodig zijn om een bedrag van de creditcard te kunnen afschrijven. Op dit moment accepteert Blurb geen contante betalingen, cheques of enige andere betalingsmethode, maar dit beleid wordt in de toekomst mogelijk gewijzigd. De overeenkomst met uw creditcardmaatschappij is van toepassing op het gebruik van uw aangewezen creditcard, en u dient zich op die overeenkomst, en niet de onderhavige Overeenkomst, te beroepen voor uw rechten en aansprakelijkheden in de hoedanigheid van creditcardgebruiker. U stemt ermee in dat er geen aanvullende berichtgeving of instemming vereist is voordat Blurb de creditcard factureert voor alle verschuldigde bedragen. Door het verstrekken van uw creditcardgegevens en daaraan verbonden betalingsinformatie aan Blurb, stemt u ermee in dat Blurb bevoegd is om uw rekening onmiddellijk te factureren voor alle vergoedingen en kosten die aan Blurb verschuldigd zijn als gevolg van uw aankoop van Boeken, Wanddecoraties of andere producten. U stemt ermee in om Blurb onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw factuuradres of van creditcardgegevens die u gebruikt voor de betreffende betalingen. Blurb behoudt zich het recht voor om op elk moment zijn prijzen of factureringsmethodes voor Boeken, Wanddecoraties en andere verkochte producten te wijzigen, hetzij onmiddellijk na berichtgeving hiervan op de Website of in de App, of na verzending van een e-mail aan u.

4.2 Tarieven en Kosten. U stemt ermee in om alle vergoedingen en kosten te betalen die zijn gemaakt in verband met uw bestellingen en aankopen (inclusief eventuele belastingen op uw bestellingen en aankopen, inclusief, maar niet beperkt tot, verkoopbelasting, gebruiksbelasting en btw, tenzij u Blurb voldoende bewijs verschaft waaruit blijkt dat de bestelling en aankoop uitsluitend zijn gedaan voor de wederverkoop en wederdistributie van het Boek, de Wanddecoratie of andere producten aan uw klanten) tegen de tarieven die worden gehanteerd op het moment dat de kosten werden gemaakt. Blurb kan deze belastingen automatisch in rekening brengen of inhouden voor bestellingen die geleverd dienen te worden op adressen binnen alle jurisdicties waar het dit nodig acht. Indien u Boeken, Wanddecoraties of andere producten bestelt voor levering in het buitenland, kunnen invoerrechten en belastingen verschuldigd zijn, indien deze worden geheven wanneer het pakket met de Boeken, Wanddecoraties of producten aankomt op de door u aangegeven bestemming. Alle kosten voor inklaring worden door u gedragen, omdat Blurb geen controle heeft over dergelijke kosten en niet kan voorzien welk bedrag eventueel verschuldigd is. Omdat het douanebeleid van land tot land varieert, dient u contact op te nemen met de douane van het land waar u ons de Boeken, Wanddecoraties of andere producten naar laat verzenden voor meer informatie. Houd er ook rekening mee dat u wordt beschouwd als de geregistreerde importeur en dat u moet voldoen aan alle wet- en regelgeving van het land in kwestie.

4.3 Geschillen. U dient ons schriftelijk in kennis te stellen binnen zeven (7) dagen na ontvangst van uw creditcardafschrift indien u door ons in rekening gebrachte kosten betwist. Indien zulks uitblijft, wordt dit aangemerkt als afstand van uw recht hiertoe. Factureringsgeschillen dienen te worden gericht aan Blurb Customer Service, 3325 S 116th St, Tukwila, WA 98168, Verenigde Staten van Amerika, of via Blurbs Ordersupport. Als Blurb geen betaling ontvangt van uw creditcardmaatschappij of diens vertegenwoordiger, gaat u ermee akkoord alle op verzoek door Blurb of diens agenten verschuldigde bedragen te betalen.

4.4 Retourbeleid. Alle verkopen van Boeken en andere producten zijn onderworpen aan het op dat moment geldende retourbeleid van Blurb, zoals gepubliceerd op de Website.

4.5 Cadeaubonnen. U stemt in met de algemene voorwaarden voor cadeaubonnen die Blurb aanbiedt ("Cadeaubonnen") en die hier kunnen worden gevonden en die hierbij door verwijzing een onlosmakelijk onderdeel van de onderhavige Overeenkomst vormen, en van tijd tot tijd door Blurb naar eigen goeddunken kunnen worden gewijzigd.

5. Beleid met betrekking tot aanvaarding van bestellingen. Uw ontvangst van een elektronische of andere bestelbevestiging betekent niet de aanvaarding van uw bestelling door Blurb. Het is evenmin een bevestiging van onze bereidheid tot verkoop. Blurb behoudt zich het recht voor om op ieder moment na ontvangst van uw bestelling deze te aanvaarden of af te wijzen om welke reden dan ook. Voorts behoudt Blurb zich het recht voor om op ieder moment na ontvangst van uw bestelling, zonder voorafgaande berichtgeving aan u, minder dan de bestelde hoeveelheid van welk artikel dan ook te leveren. Uw bestelling wordt geacht te zijn aanvaard door Blurb op het moment van de levering van de door u bestelde producten. Wij kunnen aanvullende verificaties of informatie verlangen voordat wij een bestelling aanvaarden.

6. Accijnzen, belastingen en invoerrechten. In sommige landen kunnen afwijkende kosten worden berekend voor onze producten en andere geïmporteerde goederen. Vanwege het lokale douane-incassotraject kan dit leiden tot een latere levertijd dan oorspronkelijk geschat door de verzendcalculator. Eventuele lokale heffingen, invoerrechten en belastingen moeten door de ontvanger bij levering worden betaald.

7. Wachtwoord. Als u zich opgeeft om Lid te worden, wordt u gevraagd een gebruikersnaam en een wachtwoord te kiezen. U bent volledig verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord. U stemt ermee in op geen enkel moment gebruik te maken van de Account, gebruikersnaam of het wachtwoord van een ander Lid. U gaat ermee akkoord Blurb onmiddellijk te informeren als u onbevoegd gebruik van uw Account of toegang tot uw wachtwoord vermoedt. U bent als enige verantwoordelijk voor al het gebruik van uw Account.

8. Uw Boek-, Wanddecoratie- en/of andere productcontent

8.1 Definities. "Content" omvat tekst, bestanden, ontwerpsjablonen, afbeeldingen, foto’s, video, geluiden, auteursrechtelijke werken en ander materiaal. Uw "Boek-Content" omvat Content die u gebruikt in uw Boeken, indient bij Blurb voor Boeken en drukdiensten, of die u bijdraagt aan de Boeken van andere Leden. Uw "Wanddecoratie-Content" omvat Content die u gebruikt in uw Wanddecoraties of andere producten, indient bij Blurb voor Wanddecoraties of andere producten, of die u bijdraagt aan de Wanddecoraties van andere Leden. BLURB HEEFT GEEN ENKEL EIGENDOMSRECHT OP UW BOEK- OF WANDDECORATIECONTENT, OF OP UW CONTENT DIE IS GEBRUIKT VOOR EEN ANDER PRODUCT.

8.2 Eigendom van uw Boek- of Wanddecoratiecontent. U verklaart en garandeert dat: (i) u het recht bezit van, of anderszins gerechtigd bent tot het verlenen van licenties zoals uiteengezet in dit artikel voor de Boekcontent en/of Wanddecoratiecontent, en content voor welk ander product dan ook dat u levert aan en plaatst op de Diensten, bijdraagt aan andere Leden of aanlevert voor onze drukdiensten om deze te laten drukken in een Boek, als Wanddecoratie of als enig ander product en (ii) uw Boek-Content en/of Wanddecoratiecontent, en content voor ieder ander product niet in strijd is met privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, of andere rechten van enige persoon of entiteit..

8.3.1 Aanlevering van uw Boekcontent. U kunt gebruikmaken van alle zelfpublicatiesoftware van Blurb voor het aanleveren van uw Boekcontent bij Blurb voor publicatie, of u kunt uw Boekcontent aanleveren door ons een pdf te sturen die voldoet aan de specificaties zoals vereist door Blurb.

8.3.2 Aanlevering van uw Wanddecoratiecontent. U kunt gebruik maken van alle zelfpublicatiesoftware van Blurb voor het aanleveren van uw Wanddecoratie-content bij Blurb voor publicatie, of u kunt uw Wanddecoratie-content aanleveren door ons een pdf te sturen die voldoet aan de specificaties vereist door Blurb.

8.4 Licentie. Om Blurb in staat te stellen u haar Diensten te kunnen verlenen, stemt u ermee in dat u de volgende licenties aan ons verleent voor het gebruiken van uw Boekcontent en/of Wanddecoratiecontent en/of content van welk ander product dan ook:

8.4.1 Licentie om uw Boeken, Wanddecoraties en/of andere producten te drukken. Hierbij verleent u Blurb een niet-exclusief, wereldwijd, volledig betaalde en royalty-vrije licentie (een "Licentie") voor het reproduceren en distribueren van uw Boekcontent, uw Wanddecoratiecontent of Content van andere producten met als doel het drukken van de Boeken, Wanddecoraties en/of ander producten die u bestelt of waarvoor u autorisatie geeft voor aankoop door anderen, en voor enig ander gerelateerd doel waar u autorisatie voor geeft (waaronder inbegrepen het gebruik door andere Leden als een bijdrage aan hun Boeken, Wanddecoraties en/of andere producten). U stemt ermee in dat Blurb zich het recht voorbehoudt om elektronische bestanden voor welk(e) Boek(en) of Wanddecoratie(s) dan ook te behouden voor het vervullen van volgende bestellingen die geplaatst kunnen worden voor dergelijk(e) Boek(en) of Wanddecoratie(s), alsmede voor het behouden van een kopie voor het archief van het gedrukte Boek, de Wanddecoratie of andere producten.

8.4.2 Licentie voor het gebruik van uw Boekcontent voor optionele Blurb-functionaliteiten. In het geval dat u besluit gebruik te maken van optionele functionaliteit die Blurb eventueel aanbiedt, zoals anderen toestaan een elektronische preview van uw Boek(en) te zoeken en te bekijken, of applicaties om gebruik te maken van de Diensten in verband met andere Diensten en online gemeenschappen, verleent u hierbij aan Blurb een Licentie voor het reproduceren, distribueren, publiekelijk vertonen, gebruiken en anderszins beschikbaar stellen van het aangeduide Boek, de aangeduide Boeken, en enige Boekcontent hierin, en enige andere data en informatie die u verstrekt in verband met de optionele functionaliteit, zoals vereist door Blurb voor het verlenen van een dergelijke optionele functionaliteit.

8.5 ISBN-nummers; Uitgeverstatus. Blurb kan eventueel functionaliteiten verstrekken waarmee u een International Standard Book Number ("ISBN") bij uw Boek kunt verkrijgen. Afhankelijk van de functionaliteiten is het eventueel mogelijk om een ISBN via Blurb te verkrijgen of uw eigen ISBN te verstrekken voor opname in uw Boek. U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT, NIETTEGENSTAANDE DE METHODE DIE U GEBRUIKT OM EEN ISBN VOOR UW BOEK(EN) TE VERKRIJGEN, BLURB NIET DE UITGEVER VAN UW BOEKEN IS (INCLUSIEF UW BOEKCONTENT) EN DAT U NIET ZULT VERKLAREN OF ANDERSZINS ZULT SUGGEREREN DAT BLURB DE UITGEVER VAN UW BOEKEN IS. U VERKLAART EN GARANDEERT DAT U DE UITGEVER VAN UW BOEK(EN) BENT (INCLUSIEF UW BOEK-CONTENT) EN, IN ALLE GEVALLEN, DAT U DE VOLLEDIGE EN UITEINDELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID DRAAGT VOOR DE PUBLICATIE EN DISTRIBUTIE VAN UW BOEKEN (INCLUSIEF UW BOEKCONTENT).

9. Blurb-Content. De Diensten bevatten Content van Blurb en haar licentiegevers ("Blurb-Content"). Blurb en haar licentiegevers (waaronder inbegrepen Gebruikers) hebben en behouden alle eigendomsrechten op de Blurb-content en de Diensten. Hierbij verleent Blurb u een beperkte, herroepbare licentie die zich niet leent voor sublicentie voor het reproduceren en publiekelijk vertonen van de Blurb-content (met uitzondering van softwarecodes) uitsluitend voor uw persoonlijke gebruik in verband met het bekijken van de Website en het gebruik maken van de Diensten. Behalve zoals uiteengezet in de vorige zin, zult u de Blurb-content niet reproduceren, distribueren, publiekelijk vertonen (waaronder inbegrepen door middel van digitale audio-overdracht), afgeleide werken creëren of op andere wijze gebruiken.

10. Andere inhoud. Niettegenstaande bovenstaande in Paragraaf 8.4.2, verleent u Blurb hierbij een onherroepbare, eeuwigdurende, niet-exclusieve, volledig betaalde en royalty-vrije licentie (met het recht tot verstrekken van sublicenties) voor het gebruiken, creëren van afgeleide werken, reproduceren, distribueren en publiekelijk vertonen van welke Content dan ook, maar niet uw Boekcontent, Wanddecoratiecontent of andere productcontent, die u uploadt, verzendt, e-mailt, overdraagt of anderszins beschikbaar stelt op de Website of App ("Andere Content"). Bij voorbeelden van Andere Content zijn inbegrepen uw digitale correspondentie met Blurb via sociale media, alle publieke informatie die u uploadt over een Boek via onze Website of App, en publieke profielinformatie die u verstrekt via onze Website of App. We gebruiken Andere Content eventueel in onze interne en externe marketingmaterialen, en eveneens om u betere service en ondersteuning te verlenen.

11. Uw Content en Gebruik. Uitsluitend u bent verantwoordelijk voor alle Boekcontent, Wanddecoratiecontent, content voor andere producten en Andere Content die wordt geplaatst door of via uw Account bij Diensten (waaronder begrepen alle Content die u heeft ontvangen van derden), inclusief e-mail, of die onderdeel is van Boeken, Wanddecoraties of andere producten die door u zijn aangeleverd voor drukdiensten, en voor uw interacties met andere Gebruikers. U stemt ermee in dat Blurb zich het recht voorbehoudt om beperkingen te stellen aan Blurbs archiveringsactiviteiten met betrekking tot deze data, inclusief maar niet beperkt tot het recht om dergelijke data te verwijderen na een bepaalde periode zonder dat een aankoop heeft plaatsgevonden of een vergoeding is betaald voor verlengde opslag van dergelijke data.

11.1 Verboden Content. U MAG NIET "UITGEGEVEN DOOR BLURB", "BLURB UITGEVERIJ" OF ENIGE ANDERE VERWIJZING OPNEMEN DIE DIRECT OF INDIRECT DE INDRUK KAN WEKKEN OF IMPLICEERT DAT BLURB DE UITGEVER IS VAN DE BOEKEN DIE U HEEFT GECREȄERD MET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. U stemt ermee in dat u geen Verboden Content zult publiceren, aanleveren voor drukdiensten, of anderszins aan de Diensten zult leveren. "Verboden Content" omvat Boekcontent, Wanddecoratiecontent, andere productcontent of Andere Content die: (i) aanstootgevend, pornografisch is, of racisme, onverdraagzaamheid, haat of enige vorm van fysiek letsel tegen een groep of individu stimuleert; (ii) enig ander persoon pest, lastigvalt, dan wel stalking, pesten of lastigvallen van enig ander persoon bepleit; (iii) betrokken is bij het verzenden van "junkmail", kettingbrieven, ongevraagde collectieve mails of "spam"; (iv) vals of misleidend is of illegale activiteiten of gedragingen die misbruikend, dreigend, obsceen, lasterlijk of smadelijk zijn stimuleert, goedkeurt of bevordert; (v) een illegale of ongeautoriseerde kopie van het werk van een ander persoon dat is beschermd door auteursrecht of merkenrecht stimuleert, reproduceert, uitvoert of distribueert, zoals het verschaffen van illegale computerprogramma’s of links hiernaar, het verschaffen van informatie bestemd voor het omzeilen van door de programmeur aangebrachte kopieerbeveiliging, of het verschaffen van illegale muziek of links naar illegale muziek; (vi) betrokken is bij de uitbuiting van personen onder de leeftijd van achttien (18) jaar op seksuele of gewelddadige wijze, of persoonlijke informatie van een persoon onder de leeftijd van dertien (13) vraagt; (vii) instruerende informatie verstrekt over illegale activiteiten zoals het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van de privacy van iemand of het verstrekken of ontwikkelen van computervirussen of andere schadelijke software; (viii) vraagt naar wachtwoorden of persoonlijke identificatie-informatie van andere Gebruikers voor commerciële of onwettige doeleinden; (ix) virussen, Trojan horses, worms, timebombs, cancelbots, corrupte bestanden of vergelijkbare software bevat; (x) enige van toepassing zijnde wet schendt, inclusief maar niet beperkt tot, wetten en regelgeving betreffende exportcontrole door de overheid, oneerlijke concurrentie, anti-discriminatie en onjuiste reclame; (xi) commerciële activiteiten bevat die afbreuk doen aan de belangen van Blurb; of (xii) anderszins een schending van deze Overeenkomst vormt of resulteert in aansprakelijkheid voor Blurb. BLURB BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM TE WEIGEREN WELK BOEK DAN OOK TE DRUKKEN DAT CONTENT BEVAT DIE NAAR HAAR EIGEN INZICHT VERBODEN CONTENT IS, en u stemt ermee in om Blurb en haar dochtermaatschappijen, aanverwante bedrijven, vertegenwoordigers, medewerkers, leveranciers, serviceproviders en partnerbedrijven te vrijwaren en schadeloos te stellen voor enige vorderingen, verliezen, aansprakelijkheid en kosten die ontstaan uit en gerelateerd zijn aan elke schending van dit Artikel.

11.2 Uw profiel. Geen enkele Content die door u in uw profiel geplaatst wordt mag naaktheid, geweld, expliciete seksuele inhoud of beledigende inhoud bevatten. U mag geen bericht plaatsen of opdracht geven voor drukdiensten ten behoeve van een foto van een ander persoon zonder toestemming van die persoon.

11.3 Ledeninteractie. U zult geen gebruik maken van (a) de Diensten en (b) enige informatie verkregen via de Diensten voor het lastigvallen, misbruiken, versturen van Spam of benadelen van een ander persoon of voor het benaderen, adverteren, verzoeken of verkopen aan enige Gebruiker zonder zijn of haar voorafgaande uitdrukkelijke instemming.

11.4 Geen verstoring. U zult (i) de banner-advertenties die op uw persoonlijke profielpagina of enige andere Blurb-pagina staan niet bedekken of verbergen met behulp van HTML/CSS, zgn. scripting of op enige andere wijze; (ii) zich mengen in, verstoren van, of een onnodige belasting uitoefenen op de Diensten of de netwerken of diensten verbonden aan de Diensten; of (iii) software of geautomatiseerde vertegenwoordigers voorstellen aan de Diensten, geautomatiseerde berichten generen, of data van de Diensten afleiden of onderscheppen.

11.5 Diversen. U zult zich niet proberen voor te doen als een andere Gebruiker of persoon, waaronder inbegrepen een medewerker van Blurb. U zult gebruikmaken van de Diensten op een manier die overeenkomt met de van toepassing zijnde wetten en reglementen.

11.6 Handhaving door Blurb. Blurb heeft het recht (maar niet de verplichting) om alle Content te bekijken en verwijderen indien er naar het oordeel van Blurb sprake is van schending van deze Overeenkomst; sprake is van Verboden Content; indien deze illegaal is; indien deze de rechten schendt, nadeel bezorgt aan of een bedreiging oplevert voor de veiligheid van een Gebruiker of persoon; of aansprakelijkheid oplevert voor Blurb, haar leveranciers, serviceproviders en partnerbedrijven, of welke Gebruiker dan ook. Blurb behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) om naar eigen goeddunken een onderzoek in te stellen en stappen jegens u te ondernemen indien er sprake is van schending van enige bepaling uit deze Overeenkomst, waaronder, zonder beperking, het verwijderen van Verboden Content van de Diensten, het beëindigen van uw lidmaatschap, het aangifte doen bij de handhavende instanties, of het ondernemen van juridische stappen tegen u.

12. Beleid ten aanzien van auteursrecht. Het is het beleid van Blurb om het lidmaatschap van welk Lid dan ook te beëindigen indien hij auteursrechten schendt, direct na berichtgeving hierover aan Blurb door de eigenaar van het auteursrecht, of diens wettige vertegenwoordiger. Zonder beperking van het voorafgaande geldt dat, indien u in de veronderstelling ben dat uw werk is gekopieerd en geplaatst op de Diensten of gebruikt in een Boek, een Wanddecoratie of een ander product op een wijze die een schending van uw auteursrecht oplevert, verzoeken wij u onze Vertegenwoordiger voor Auteursrecht de volgende informatie te verstrekken: (i) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die is geautoriseerd om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht; (ii) een omschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u claimt dat het auteursrechtelijk is geschonden; (iii) een omschrijving van de plaats op de Dienst van het materiaal waarvan u stelt dat het een schending oplevert; (iv) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; (v) een schriftelijke verklaring waarin u aangeeft een gerechtvaardigd geloof te hebben dat het betwistte gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; (vi) een verklaring van u, afgegeven op straffe van meineed, dat de bovengenoemde informatie in uw verklaring nauwkeurig is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of gerechtigd bent om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht. De contactgegevens van de Blurbs Vertegenwoordiger voor Auteursrecht voor de verklaring inzake de schending van auteursrechten zijn als volgt:

Blurb, Inc
Attn: Copyright Agent.
3325 S 116th St
Tukwila, WA 98168
USA
General Support

13. Derden en andere gebruikers.

13.1 Content van Derden. Content van andere Gebruikers, adverteerders en andere derden wordt via de Diensten aan u beschikbaar gesteld. Omdat Blurb geen zeggenschap heeft over deze Content stemt u ermee in dat Blurb niet verantwoordelijk is voor deze Content, inclusief advertenties en informatie over producten en diensten van derden. Omdat Blurb geen zeggenschap heeft over dergelijke Content, geeft Blurb op geen enkele wijze een garantie over de nauwkeurigheid, geldigheid, geschiktheid of kwaliteit van deze Content. In het verlengde hiervan aanvaardt Blurb geen verantwoordelijkheid voor onbedoelde, verwerpelijke, onnauwkeurige, misleidende of onwettige Content die beschikbaar wordt gesteld door andere Gebruikers, adverteerders en anderen derden.

13.2 Verantwoordelijkheid. Uw interacties met andere Gebruikers, derden of adverteerders, waaronder inbegrepen de betaling en levering van goederen en diensten, en enige andere bepalingen, voorwaarden, garanties of toezeggingen hieraan verbonden, gelden uitsluitend tussen u en deze andere Gebruiker, adverteerder of derde. Het voorgaande geldt ook voor alle interactie tussen Leden (inclusief de bijdrage en/of ontvangst van enige Content) gedurende het gebruik van de functionaliteit van de Diensten voor het leveren van bijdragen aan de Boeken, Wanddecoraties of andere producten van andere Leden en bij het ontvangen van bijdragen van andere Leden aan uw eigen Boeken, Wanddecoraties of andere producten. U gaat ermee akkoord dat Blurb niet verantwoordelijk is voor enig verlies of schade opgelopen als gevolg van dergelijke interacties of handelingen zoals omschreven in dit artikel, of met betrekking tot het gebruik of de onthulling van uw persoonlijke identificatie-informatie door enig ander Gebruiker. Indien er een geschil bestaat tussen u en enige derde (waaronder begrepen welke Gebruiker dan ook), is Blurb op geen enkele wijze gehouden om er bij betrokken te worden. Blurb behoudt echter zich het recht voor om geschillen tussen u en andere Gebruikers in de gaten te houden.

13.3 Links van derden. Het verschaffen van links naar andere websites of plaatsen is alleen bestemd voor uw gemak en betekent geen goedkeuring van onze kant van dergelijke andere websites of plaatsen of van de inhoud daarvan. Links naar andere Websites of plaatsen kunnen ook worden geplaatst door andere Gebruikers binnen de Blurb-gemeenschap. Blurb heeft geen zeggenschap hierover, bekijkt deze niet en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze externe websites en hun inhoud. Wees u zich ervan bewust dat voorwaarden van ons privacybeleid niet van toepassing zijn op dergelijke externe websites.

14. Beperkte Garantie.

14.1 Beperkte Garantie voor Boeken, Wanddecoraties en andere producten. Blurb garandeert, behoudens kleine verschillen over de producten en de drukpartners zoals beschreven in het Retourbeleid van Blurb, beschikbaar via /returns, dat de Boeken, Wanddecoraties en andere producten vrij zullen zijn van enige wezenlijke gebreken qua materiaal en qua vakmanschap. Blurb zal op eigen kosten, en alleen als haar verplichting, en voor uw uitsluitende verhaal, alle wezenlijk gebrekkige Boeken, Wanddecoraties of andere producten vervangen, die u aan Blurbs Order Support heeft gemeld binnen veertien (14) dagen na uw ontvangst ervan in overeenstemming met het Retourbeleid.

14.2 Uitzonderingen op de garantie. Blurb voert geen testen uit, en brengt geen veranderingen of wijzigingen aan in de Content van de Boeken, Wanddecoraties of andere producten die u plaatst of verzendt om te laten afdrukken. Als gevolg hiervan omvat de voorgaande beperkte garantie niet de verplichting tot het herstellen van (a) typografische fouten, grammaticale fouten, onvoltooide tekst of tekstuele fouten; (b) afbeeldingen van lage kwaliteit die eenmaal gedrukt onscherp kunnen overkomen; (c) ontwerpproblemen, waaronder inbegrepen het formaat van het Boek, of andere producten, de opzet ervan, de stijl, kleur of paginalay-out; (d) enige andere creatieve keuzes die u maakt in relatie tot het Boek, de Wanddecoratie of andere producten. UW BOEKCONTENT, WANDDECORATIECONTENT EN ANDERE PRODUCTCONTENT KAN NIET WORDEN AANGEPAST NADAT U HET HEEFT GEÜPLOAD NAAR DE WEBSITE. Om deze reden stemt u ermee in dat u de Boekcontent, Wanddecoratiecontent en andere productcontent pas zult uploaden nadat u dit volledig heeft getest en u ervan overtuigd bent dat het klaar is om uitgegeven te worden. Blurb is niet verantwoordelijk voor enige onjuiste of onnauwkeurige Content (waaronder begrepen profielinformatie) geplaatst op de Diensten, zij het veroorzaakt door Gebruikers, Leden of door enige apparatuur of programmering verbonden met, dan wel gebruikt in de Diensten. Blurb aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige vergissing, omissie, onderbreking, verwijdering, gebrek, vertraging in werking of overdracht, storingen in de communicatielijn, diefstal, vernietiging of ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging van, enige Gebruiker of communicatie met een Gebruiker. Blurb is niet verantwoordelijk voor problemen met, of een technisch defect aan hardware en software tengevolge van technische problemen op internet of op de Website of App of een combinatie daarvan, met inbegrip van alle letsel of schade aan Gebruikers of aan de computer van welke persoon dan ook gerelateerd aan deelname aan, of het downloaden van materiaal in verband met de Diensten. Onder geen beding zal Blurb verantwoordelijk zijn voor enig verlies of schade, met inbegrip van persoonlijk letsel of overlijden, als gevolg van gebruik van de Diensten, of van enige Content geplaatst op de Website of App, dan wel overgedragen aan Gebruikers, of welke interacties dan ook tussen Gebruikers van de Diensten, of het nu online of offline is.

14.3 Disclaimers. IIN DE MATE WAARIN HET WETTELIJK IS TOEGESTAAN ONDER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN, (A) WORDEN DE DIENSTEN VERSTREKT "ZOALS-ZE-ZIJN" ("AS-IS") EN VOOR ZOVER BESCHIKBAAR, EN BEHALVE DE GARANTIE ZOALS UITEENGEZET IN BOVENSTAAND ARTIKEL 14.1, (B) WIJST BLURB UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE EN VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK AF, OF HET NU EXPLICIET OF IMPLICIET IS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIAAL DOEL, EIGENDOM, RUSTIG GENOT, NAUWKEURIGHEID, OF NIET-INBREUK.

BEPAALDE JURISDICTIES STAAN HET UITSLUITEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKINGEN, MET BETREKKING TOT HOE LANG EEN IMPLICIETE GARANTIE KAN DUREN, NIET TOE, DUS KUNNEN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. U KUNT EVENTUEEL ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE VAN JURISDICTIE TOT JURISDICTIE KUNNEN VARIËREN. VOOR VERDERE GARANTIE-INFORMATIE KUNT CONTACT OPNEMEN MET BLURBS CUSTOMER SUPPORT DEPARTMENT MET HET ADRES: 3325 S 116th ST, TUKWILA, WA 98168, VERENIGDE STATEN.

15. Beperking van de Aansprakelijkheid. IN DE MATE WAARIN HET WETTELIJK IS TOEGESTAAN ONDER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN, ZAL BLURB NIET AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE VOOR ENIGE INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SMARTENGELD, INCIDENTELE, SPECIALE OF HOGE SCHADEVERGOEDING, MET INBEGRIP VAN ENIGE WINSTDERVING ONTSTAAN UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, EVENMIN INDIEN BLURB IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE ENIGE TEGENGESTELD LUIDENDE BEPALINGEN HIERIN VERVAT, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BLURB JEGENS U VOOR WELKE SCHADE DAN OOK VOORTVLOEIEND UIT, DAN WEL GERELATEERD AAN WELKE OORZAAK OF ACTIE DAN OOK, ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, BEPERKT ZIJN TOT HET GROOTSTE BEDRAG VAN VIJFTIG AMERIKAANSE DOLLARS ($ 50), OF DE BEDRAGEN DIE U HEEFT BETAALD AAN BLURB IN DE ZES (6) MAANDEN VÓÓR HET ONTSTAAN VAN DE CLAIM. NIETS IN DEZE OVEREENKOMST ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BLURB BEPERKEN OF UITSLUITEN VOOR GROVE NALATIGHEID OF OPZETTELIJK WANGEDRAG VAN BLURB OF HAAR AGENTEN OF MEDEWERKERS, OF VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL.

BEPAALDE JURISDICTIES STAAN UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOE, ZODOENDE KAN BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING EVENTUEEL OP U NIET VAN TOEPASSING ZIJN.

16. Vrijwaring. Hierbij waart u Blurb, zijn functionarissen, werknemers, agenten en opvolgers vrij van claims, eisen, alle verliezen, schadevergoedingen, rechten en acties van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot persoonlijk letsel, overlijden en materiële schade, dat wil zeggen die direct of indirect verband houden met of voortkomen uit interacties met andere Gebruikers.

Als u inwoner van Californië bent, dan doet u hierbij afstand van Artikel 1542 van het Burgerlijk Wetboek van Californië, dat stelt: "Een algemene vrijwaring strekt zich niet uit tot claims die de schuldeiser niet kent, of waarvan hij het bestaan niet vermoedt, in zijn voordeel op het moment van het uitvoeren van de vrijwaring, die, indien bekend bij hem, in wezenlijke zin zijn vereffening met de schuldeiser moet hebben beïnvloed."

17. Schadeloosstelling. U stemt ermee in Blurb te verdedigen, te vrijwaren en om Blurb en haar dochterondernemingen, aanverwante bedrijven, functionarissen, vertegenwoordigers en andere partners en medewerkers schadeloos te stellen voor elke vorm van verlies, aansprakelijkheid, enige vordering of eis, waaronder begrepen de in redelijkheid gemaakte advocatenkosten, gemaakt door een derde in verband met, of ontstaan uit uw gebruik van de Diensten die een schending oplevert van deze Overeenkomst en/of ontstaan uit uw schending van enige bepaling uit deze Overeenkomst.

18. Elektronische communicatie. De communicatie tussen u en Blurb via elektronische middelen, of u nu de Website bezoekt of de App gebruikt, of anderszins de Diensten gebruikt, of Blurb e-mails verstuurt, dan wel dat Blurb mededelingen plaatst op de Website of App of met u communiceert via e-mail. Met het oog op contracten, (a) stemt u ermee in communicatie-uitingen van Blurb in elektronische vorm te ontvangen; en (b) gaat u ermee akkoord dat alle voorwaarden, overeenkomsten, meldingen, onthullingen, en andere communicatie-uitingen die Blurb elektronisch aan u stuurt, voldoen aan alle wettelijke eisen waaraan dergelijke communicaties zouden voldoen als deze in schriftelijke vorm zouden zijn. Het voorgaande heeft geen effect op uw statutaire rechten.

19. Exportcontrole Verenigde Staten. Content en software beschikbaar in verband met de Diensten (de "Software") is voorts onderworpen aan de exportcontrole van de Verenigde Staten. Geen Content of Software mag worden gedownload van de Dienstens of anderszins worden geëxporteerd indien de exportwetten van de V.S. worden geschonden. Door het downloaden of gebruiken van de Content en Software verklaart u en garandeert u dat een dergelijk downloaden of gebruik geen schending van een dergelijke wet inhoudt..

20. Toepasselijk recht en Arbitrage. Deze Overeenkomst is onderhevig aan de wetgeving van de Staat van Californië, met uitsluiting van enige regeling die in geval van een conflict van rechtstelsels de toepassing van de wet van een andere jurisdictie zou kunnen aanwijzen. U en Blurb gaan ermee akkoord om zich te onderwerpen aan de jurisdictie van, en stemmen ermee in dat de juiste plaats is in, de staatsrechtbanken gevestigd in San Francisco, Californië (USA) en in de federale rechtbanken gevestigd in het Noordelijk District van Californië (USA) bij dergelijke juridische acties of procedures. De toepassing van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Elke claim of elk geschil (met uitsluiting van claims voor dwangmaatregelen of andere gerechtelijke maatregelen zoals hieronder uiteengezet) in verband met deze Overeenkomst waarbij het totale bedrag van de gerechtelijke toekenning dat wordt geëist minder is dan vijfduizend US Dollar (US$ 5.000,00), kan worden opgelost op een qua kosten effectieve wijze via bindende arbitrage zonder ter rechtzitting te hoeven verschijnen, ter keuze aan de partij die redres eist. Dergelijke arbitrage zal worden geïnitialiseerd door een gevestigde aanbieder van alternatieve geschiloplossingen (zgn. "ADR-aanbieder"), die arbitrage aanbiedt zoals uiteengezet in dit artikel en onder de regels van een dergelijke ADR-aanbieder, behalve voor zover dergelijke regels in strijd zijn met deze Overeenkomst. De partij die om arbitrage verzoekt zal een ADR-aanbieder voorstellen en de andere partij zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden weigeren om gebruik te maken van een dergelijke ADR-aanbieder. De ADR-aanbieder en de partijen moeten zich houden aan de volgende regels: a) de arbitrage moet worden gedaan per telefoon, online en/of alleen gebaseerd zijn op schriftelijk overlegde stukken, de specifieke manier zal worden gekozen door de partij die de arbitrage initieert; b) alle arbitrageprocedures zullen in het Engels worden gehouden; c) de arbitrage zal met geen enkele persoonlijke verschijning door de partijen of getuigen ter rechtszitting gepaard gaan, tenzij anders wederzijds door de partijen wordt overeengekomen; en d) elke uitspraak betreffende de gerechtelijke toekenning door de arbiter kan worden gedaan in elke rechtbank van de bevoegde jurisdictie. Elke partij zal zijn eigen kosten dragen (met inbegrip van de advocatenkosten) en de uitgaven voortvloeiend uit de arbitrage, en zal een gelijk deel van de tarieven en kosten van de ADR-aanbieder betalen. Niettegenstaande het voorgaande, kan Blurb dwangmaatregelen of andere gerechtelijke maatregelen claimen om haar intellectuele eigendomsrechten te beschermen in welke rechtbank dan ook van een bevoegde jurisdictie. gelieve op te merken dat de wetten van de jurisdictie waar u bent gevestigd anders kunnen zijn dan de wetten van Californië, met inbegrip van de wetten, die bepalen wat wettig kan worden verkocht, gekocht, geëxporteerd, aangeboden of geïmporteerd. u dient zich te allen tijde te houden aan alle internationale en nationale wetten, verordeningen, reglementen en statuten die van toepassing kunnen zijn voor uw gebruik van de diensten en uw aankoop van Boeken, Wanddecoraties en andere producten van de Blurb-diensten.

21. Relatie tussen partijen. U en wij zijn onafhankelijke contractanten, en niets in deze Overeenkomst zal op enige manier een samenwerking, samenwerkingsverband, agentschap, franchise, verkoopvertegenwoordiging of arbeidsovereenkomst tussen ons tot stand brengen. U bent niet bevoegd tot het doen of accepteren van aanbiedingen of het aanbieden van vertegenwoordigingen namens Blurb. U zult geen verklaringen doen, zij het op uw site of in uw Boekcontent, op uw Wanddecoratie of in uw andere producten die redelijkerwijs gesproken in strijd zouden zijn met wat in dit Artikel uiteen is gezet.

22. Kennisgevingen. Blurb kan het uitgaan van berichten waar het op basis van deze Overeenkomst toe verplicht is realiseren door middel van een algemene berichtgeving op de Website, per e-mail naar uw e-mailadres zoals dit bij Blurb bekend is, of schriftelijk verzonden per (voorafbetaalde) post naar het adres dat bij Blurb bekend is. Dergelijke berichten worden geacht te zijn verstuurd na het verstrijken van achtenveertig (48) uur na het verzenden hiervan per post (indien verzonden via eersteklas of voorafbetaalde post), of binnen twaalf (12) uur na het verzenden ervan per e-mail. U kunt berichten sturen aan Blurb door deze te richten aan de Chief Operating Officer (dergelijke berichtgeving zal worden geacht te zijn gedaan zodra deze is ontvangen door Blurb), op elk moment op één van de volgende manieren: een brief verzonden per fax, met ontvangstbevestiging, aan Blurb via het faxnummer (001) 415-362-2078, per brief bezorgd door een landelijk erkende bezorgdienst aan Blurb op het volgende adres: Chief Operating Officer, Blurb, Inc., 3325 S 116th St, Tukwila, WA 98168, Verenigde Staten van Amerika.

23. Overmacht. Een partij is niet aansprakelijk voor niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering (anders dan verplichtingen betreffende betaling van geld) veroorzaakt door een gebeurtenis die redelijkerwijs buiten de invloedssfeer van een dergelijke partij ligt, inclusief, maar niet beperkt tot oorlogen, vijandelijkheden, revoluties, rellen, burgerlijke onrust, nationale rampen, epidemieën, brand, overstromingen, aardbevingen, natuurkrachten, explosies, embargo’s of andere buitengewone omstandigheden.

24. Overig. Deze Overeenkomst is door u aanvaard door gebruik te maken van de Website of App of enige andere Diensten, of wanneer u zich aanmeldt om Lid te worden. Deze Overeenkomst, waaronder begrepen de Software Eindgebruiker-Licentie-Overeenkomst, de App Eindgebruiker-Licentie-Overeenkomst en het Privacybeleid, die door verwijzing een onlosmakelijk onderdeel van deze Overeenkomst vormen, maken samen de definitieve, volledige en exclusieve overeenkomst tussen u en Blurb uit, met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt, en verenigt alle voorafgaande discussies tussen partijen. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst ongeldig is of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling worden veranderd en geïnterpreteerd omwille van het zoveel mogelijk realiseren van de doeleinden van het oorspronkelijke artikel voor zover toegestaan onder elke van toepassing zijnde wet, en de overige bepalingen zullen in dit geval volledig van kracht en in werking blijven. Indien Blurb niet een recht of bepaling uit deze Overeenkomst naleeft of afdwingt, zal dat niet worden aangemerkt als het afstand doen van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. De titels van de artikelen in deze Overeenkomst zijn slechts bedoeld voor het gemak en hebben geen juridisch of contractueel effect. De partijen van deze Overeenkomst hebben uitdrukkelijk geëist dat de huidige Overeenkomst wordt opgesteld in de Engelse taal. Indien u vragen heeft over deze Overeenkomst, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. U kunt ook een kopie van deze Overeenkomst (in ASCII-tekstformaat) ontvangen door contact met ons op te nemen via Blurbs algemene Supportformulier.

25. Auteursrecht/handelsmerkinformatie. Auteursrecht 2010–2020, Blurb. Alle rechten voorbehouden. De handelsmerken, logo’s en dienstmerken ("Merken") vertoond op de Website en App, of in verband met de Diensten zijn eigendom van Blurb of andere derden. Het is u niet toegestaan deze Merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de derde die het betreffende Merk in eigendom heeft.

26. Internationale Bepalingen. De volgende bepalingen zullen alleen van toepassing zijn als u in de onderstaande landen bent gevestigd.

26.1 Verenigd Koninkrijk. Een derde die geen partij in deze Overeenkomst is, heeft geen recht onder de Wet van 1999 op Contracten (Rechten van Derden) om enige voorwaarden van deze Overeenkomst af te dwingen, maar dit zal geen effect hebben op enig recht of verhaal van een dergelijke derde, dat bestaat of beschikbaar is los van die Wet.

26.2 Duitsland. Niettegenstaande alles wat strijdig is met Artikel 15, is Blurb evenmin aansprakelijk voor handelingen van gewone nalatigheid (tenzij deze letsel of zelfs de dood van enig persoon veroorzaken), behalve als deze worden veroorzaakt door een schending van welke wezenlijke contractuele verplichtingen dan ook (wezenlijke contractuele plichten).