Blurb software eindgebruikers licentieovereenkomst


Belangrijk – goed lezen. Het gebruik van downloadbare software producten of diensten via de Blurb website zijn onderhevig aan de volgende licentieovereenkomst, die tevens uw acceptatie behoeft. Door de op de "acceptatie" of soortgelijke buttons of links te klikken, die door Blurb bij deze voorwaarden worden weergegeven of anderszins om de software te installeren, gaat u akkoord met deze licentieovereenkomst. Het is u niet toegestaan de software en de aan Blurb geassocieerde diensten te gebruiken indien u niet akkoord gaat met deze licentieovereenkomst en andere door Blurb opgestelde regels en/of richtlijnen die op de website aanwezig zijn.

U garandeert dat u gerechtigd bent om deze licentieovereenkomst aan te gaan namens uzelf en/of de entiteit die u vertegenwoordigt. Tevens garandeert u dat uw registratiegegevens volledig, actueel en up-to-date zijn. De licentieovereenkomst gaat in op de dag dat u de Software installeert (de "Ingangsdatum").

1. DEFINITIES.

1.1 "Blurb Template Library" betekent de door Blurb gecreëerde templates die door de klanten gebruikt kunnen worden om Boeken te creëren en te produceren in overeenstemming met de voorwaarden van deze licentieovereenkomst.

1.2 "Content" betekent alle content, inclusief maar niet gelimiteerd tot foto’s, karikaturen, illustraties, ontwerpen, iconen, artikelen, tekst, geluids- en video clips.

1.3 "Gebruiker" betekent een persoon of entiteit die de Software heeft gedownload.

1.4 "Partner Onderneming" betekent een bedrijf dat Software en/of andere aan Blurb geassocieerde diensten levert door middel van co-branding of private label website.

1.5 "Software" betekent de persoonlijke print-on-demanddiensten op gebied van publishing, en elke andere downloadbare software nu en dan aangeboden door Blurb, inclusief de software van BookSmart en BookWright, de Blurb Mobile Apps, de sjablonen van Blurb, de Blurb plug-ins en andere software van derden die Blurb aanbiedt aan haar gebruikers, waarmee gebruikers professionele afgedrukte en electronische boeken kunnen maken, ontwerpen en in lay-out kunnen zetten (alle "Boeken") door het importeren van inhoud en/of het maken van inhoud in de software.

1.6 "Website" betekent de Blurb website, die momenteel te vinden is op http://www.blurb.com.

2. DOWNLOADEN VAN DE SOFTWARE. U zult de Software downloaden en installeren van de Website zoals aangegeven door Blurb. Gedurende de termijn is Blurb gerechtigd om u op de hoogte te stellen indien een nieuwe versie van de Software beschikbaar is ( de "Updated Software"). Indien u een dergelijk bericht ontvangt, stemt u ermee in de Updated Software te downloaden en deze te gebruiker in plaats van de eerdere versie. De Updated Software wordt ten behoeve van deze overeenkomst ook wel gedefinieerd als "Software".

3. LICENTIE. Blurb verleent u hierbij een royalty-vrije, niet-exclusieve, niet –overdraagbare interne gebruikerslicentie die ziet op het gebruik, tonen, uitvoeren en functioneren van de Software gedurende de looptijd van de licentieovereenkomst met het doel Boeken te creëren die door Blurb worden geproduceerd overeenkomstig deze licentieovereenkomst. U komt overeen dat u de (a) de Software (of gerelateerde gebruikershandleidingen, documentatie, screenshots of prints), geheel of gedeeltelijk niet zult reproduceren, aanpassen, distribueren, wijzigen, of aan derden openbaar zult maken in welke vorm dan ook;(b)de Software niet zult reverse engineren, decompileren, demonteren of anderszins de bron code uit de Software zult halen; of (c) enige performance of benchmark test of analyses gerelateerd aan de Software of het gebruik van de Software zult publiceren. Niettegenstaande het voorgaande, is het toegestaan de Software te decompileren en informatie hierover te verkrijgen voorzover de wet van het land waar u gevestigd bent dit toestaat, om de Software uitwisselbaar te maken met andere software; daarvoor dient u echter eerst dergelijke informatie bij Blurb opvragen, en Blurb is gerechtigd om zowel dergelijke informatie aan u te verschaffen als redelijke voorwaarden, inclusief een redelijke vergoeding, voor te schrijven voor het gebruik van de Software om zo te garanderen dat de rechten van Blurb op de Software worden beschermd.

4. GEBRUIKERS CONTENT. U verklaart dat de Content die u aan Blurb levert voor de geproduceerde Boeken geen materialen bevatten die (a) beschermd worden door auteursrechten, merkrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten en waarvoor u geen toestemming hebt gekregen om ze te gebruiken, of die (b)lasterlijk, smadelijk, bedreigend of treiterend, pornografisch, obsceen of schadelijk voor minderjarigen zijn, of (c) die een wet of regeling overtreden, inclusief maar niet gelimiteerd tot de wet- en regelgeving die zien op export controle, oneerlijke mededinging, anti discriminerend of onjuiste advertenties. Content kan nadat het is geupload op de Website niet meer worden aangepast. Daarom, gaat u akkoord dat (a) u geen Content voor een Boek op de Website zult uploaden voordat het helemaal in orde is voor publicatie en u tevreden bent; (b) u geen materialen zult uploaden op de Website, inclusief maar niet gelimiteerd tot Content voor de Boeken, die computer virussen, wormen of andere zaken bevatten die aan de Software, de computer en/of data schade kunnen toebrengen. Blurb behoudt zich het recht voor om Boeken die Content bevatten die de hierboven weergegeven garanties en verklaringen schaden niet te produceren. Voorts stemt u er mee in dat u Blurb, haar dochtermaatschappijen, aangesloten ondernemingen, werknemers, leveranciers, service providers en Partner ondernemingen, vrijwaart en schadeloos houdt voor enige claims, aansprakelijkheden, verliezen en kosten die mogelijk voortvloeien uit schending van dit artikel.

5. RECHTEN BLURB. U erkent dat Blurb geen verplichting heeft om de door u aangeleverde Content te bekijken, maar Blurb behoudt zich het recht voor (a)Gebruikers Content te verwijderen in overeenstemming met de thans geldende Gebruikers Content policy’s en de Algemene Voorwaarden, zoals weergegeven op de Website; (b) de elektronische files voor de Boeken te bewaren met het oog op toekomstige orders die door een Gebruiker voor dergelijke Boeken wordt geplaatst; en (c) een kopie van het geprinte Boek te bewaren voor het archief.

6. TITEL. Blurb behoudt alle rechten, titel en belangen in de Software en in alle intellectuele eigendomsrechten op de Software. Behoudens de rechten van Blurb in de Blurb Template Library, zult u de rechthebbende zijn op alle Content die u in uw Boeken opneemt en die u aan Blurb ter productie geeft. U gaat echter akkoord dat de combinatie van de Content met de Blurb Templates alleen gebruikt mag worden voor de productie van Boeken conform deze overeenkomst. Er worden geen licenties of andere rechten verleend of overgedragen behalve dan de gelimiteerde interne licentie zoals in de overeenkomst weergegeven. U zult de Software niet aanbieden, overdragen, belasten, verkopen of anderszins aanbieden aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blurb. Indien u zonder toestemming toch de Software aanbiedt, verkoopt of overdraagt dan zal de overdracht als nietig worden beschouwd.

7. BEEINDIGING. Deze overeenkomst en de verleende licenties zullen onmiddellijk beeindigen indien u deze voorwaarden schendt. Indien sprake is van beëindiging van deze overeenkomst zullen (a) bepaalde artikelen, gezien hun aard of door de intentie van partijen, overleven en zullen van kracht blijven om de rechten van partijen te beschermen. Het gaat om de volgende artikelen: 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 en 11 en (b) zult u het gebruik van de Software staken.

8. GARANTIES-DISCLAIMER. U erkent dat de geleverde Software fouten en storingen kan bevatten. De Software wordt geleverd aan u zoals deze beschikbaar is en het gebruik van de Software is voor uw eigen risico. Voorzover van toepassing onder het toepasselijk recht, verwerpt Blurb alle garanties, uitdrukkelijk of impliciet of wettelijk, inclusief en niet gelimiteerd tot alle impliciete garanties op rechten, inbreuk op rechten van derden, verhandelbaarheid of van toepassing zijnde op een specifiek doel. Sommige jurisdicties staan een uitsluiting van impliciete garanties niet toe, dus het kan zijn dat het bovenstaande niet op u van toepassing is.

9. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. U stemt in dat voorzover van toepassing onder toepasselijk recht, Blurb niet verantwoordelijk is voor enig verlies of schade aan u, uw klanten of derden veroorzaakt door een fout in de Software. Blurb zal nimmer aansprakelijk zijn voor vervolg, incidentele, morele of indirecte schade (inclusief en niet gelimiteerd tot schade als gevolg van winstverlies, kosten van vervangende goederen, verlies van data of onderbreking van de business) door gebruik van de Software in als gevolg van andere claims die voort vloeien uit deze overeenkomst, zelfs niet indien Blurb op de hoogte is gebracht van dergelijke schade. De totale aansprakelijkheid van Blurb voortvloeiend uit of als gevolg van deze overeenkomst en de Software, ongeacht de claim of soort van actie (bijvoorbeeld een contract, garantie, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid, fraude of andere juridische veronderstellingen) is gelimiteerd tot de bedragen die u aan Blurb hebt betaald gedurende 6 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die de aansprakelijkheid tot gevolg had. Niets in deze overeenkomst zal de aansprakelijkheid van Blurb, haar agenten of haar werknemers in geval van opzet of bewuste roekeloosheid bij dood of bij lichamelijk letsel limiteren of uitsluiten. Toepasselijk recht kan een uitsluiting of limitering van incidentele of gevolgschade uitsluiten, dus het kan zo zijn dat bovenstaande limieten of uitsluitingen niet op u van toepassing zijn.

10. VERTROUWELIJKHEID. Blurb beschouwt aan u verleende de Software en enige technische informatie, evaluatie of rapporten als haar eigendom en u stem in om de Software vertrouwelijk te behandelen zoals u ook uw eigen zaken behandelt, en u zult in ieder geval zorgen voor voldoende bescherming van de Software. Tenzij in de overeenkomst uitgezonderd, zult u derden geen toegang verschaffen tot de Software en andere materialen van Blurb, tenzij u vooraf schriftelijke toestemming van Blurb hebt verkregen.

11. ALGEMENE BEPALINGEN.

11.1 Feedback. Indien u Blurb voorziet van feedback met betrekking tot het gebruik, de functionaliteit of de uitvoering van de Software ("Feedback"), inclusief maar niet gelimiteerd tot informatie over resultaten, aanwezige of te verwachten bugs, fouten of compatibiliteitsproblemen of gewenste features, dan draagt hierbij alle rechten op de Feedback over aan Blurb en gaat u akkoord dat Blurb gerechtigd is de Feedback en gerelateerde informatie te gebruiken en op elke manier die haar toepasselijk acht.

11.2. Toepasselijk recht, rechtsgebied en arbitrage. Indien u een Gebruiker bent en gebruik maakt van de Software in Nederland, dan zal deze overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht zonder evenwel rekening te houden met conflicten van juridische beginselen die van toepassing kunnen zijn op het recht van een andere jurisdictie. Indien u geen consument bent of u hebt geen vaste woon-of verblijfplaats, dat zullen geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst of in samenhang met deze overeenkomst worden beslecht door de toepasselijke rechter van de rechtbank Rotterdam, Nederland.

11.3. Scheidbaarheid. Indien een artikel van deze overeenkomst ongeldig is of niet-afdwingbaar, dan zal een dergelijk artikel worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen te bereiken zoveel mogelijk onder het toepasselijk recht en de overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

11.4 Geen overdracht. Deze overeenkomst, uw rechten en verplichtingen, mogen niet worden overgedragen, worden gedelegeerd of in onder aanneming worden gegeven of anderszins worden overgedragen door u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blurb en elke poging tot overdracht, uitbesteding, delegeren of overdracht in strijd met het voorgaande zal nietig zijn. De bepalingen van deze overeenkomst zijn tevens bindend voor rechtsverkrijgers.

11.5 Export. U stemt er mee in de Software en andere Amerikaanse technische gegevens verkregen van Blurb of producten die gebruik maken van deze gegevens niet direct of indirect te exporteren naar landen buiten de Verenigde Staten, nu deze export in strijd kan zijn met Amerikaanse export wetten en regelingen.

11.6 Verklaring van afstand. Elke verklaring van afstand of het niet voldoen aan een bepaling van deze Overeenkomst op een bepaald moment zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige andere bepaling of van een dergelijke bepaling op een andere gelegenheid.

11.7 Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst met inbegrip van de Blurb Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy, waarnaar verwezen wordt, is de volledige en exclusieve overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het betreffende onderwerp en vervangt alle voorgaande overeenkomsten en besprekingen tussen de partijen. Geen enkele wijziging van of aanpassing van deze overeenkomst, noch enige afstand van rechten onder deze Overeenkomst, zal effectief zijn nadat deze schriftelijk en ondertekend zijn door de andere partij (in het geval van de Blurb, zal de bevoegde functionaris van de Blurb ondertekenen).