Eindgebruikers licentieovereenkomst Applicatie


Belangrijk – goed lezen. Uw gebruik van de downloadbare app op uw mobiele apparatuur waarop apps staan (de "Blurb Mobile App") is onderhevig aan uw naleving van en acceptatie van de volgende licentieovereenkomst. U erkent en gaat ermee akkoord dat door te klikken op de acceptatie-button of vergelijkbare buttons of links zoals weergegeven door Blurb om u deze voorwaarden te laten zien of om de Blurb Mobile App te installeren, u een overeenkomst met Blurb aangaat. U mag gaan gebruik maken van de Blurb Mobile App en bijbehorende Blurb diensten tenzij u akkoord gaat met deze licentieovereenkomst en alle andere regels en voorschriften die Blurb van opstelt tijd tot tijd beschikbaar maakt op haar website (nl.blurb.com).

Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u en Blurb, die de voorwaarden voor het gebruik van de Blurb Mobile App regelt (in deze overeenkomst bedoeld als de Licensed Applicatie).

De Licensed Applicatie wordt aan u gelicensieerd, en niet verkocht, uitsluitend voor het gebruik onder de voorwaarden van deze licentieovereenkomst, tenzij een Blurb product wordt vergezeld door een afzonderlijke licentieovereenkomst, in welk geval de voorwaarden van deze afzonderlijke overeenkomst zullen gelden, onder voorbehoud van uw voorafgaande aanvaarding van deze afzonderlijke licentieovereenkomst.

Blurb behoudt zich all rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend. Als onderdeel van de Blurb Algemene Voorwaarden, is deze licentieovereenkomst onderworpen aan tijdelijke wijzigingen, in overeenstemming met de gewijzigde bepalingen in de Algemene Voorwaarden.

U verklaart en garandeert dat u geautoriseerd bent om deze licentieovereenkomst namens uzelf of de entiteit die u vertegenwoordigt aan te gaan en dat uw registratiegegevens, actueel, volledig en nauwkeurig zijn. Deze licentieovereenkomst gaat in op de datum dat u de Licensed Applicatie installeert.

a. Omvang van de licentie. Deze aan u toegekende licentie voor de Licensed Applicatie door Blurb is beperkt tot een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Licensed Applicatie te gebruiken op elke ondersteunde versie van de iPhone, iPad®, of iPad Mini die u bezit of waar u gebruik van maakt en zoals toegestaan volgens de Gebruiksregels zoals uiteengezet in paragraaf 9.b van de App Store Algemene Voorwaarden, zoals die af en toe gewijzigd kunnen worden (de "Gebruiksregels").

Deze licentie staat u niet toe de Licensed Applicatie te gebruiken op elke ondersteunde versie van de iPhone, iPad of iPad Minidie niet van u is en u mag de Licensed Applicatie niet distribueren of via een netwerk beschikbaar stellen waar het door meerdere apparaten tegelijkertijd gebruikt kan worden. U mag de Licensed Applicatie niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, herdistribueren of in sublicentie geven. U mag de Licensed Applicatie, alle updates of een deel daarvan niet kopiëren (behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan onder deze licentie en de Gebruiksregels), decompileren, reverse engineeren, demonteren, proberen om de broncode van de Licensed Applicatie te wijzigen of afgeleide werken te creëren (behalve als en voor zover enige voorgaande beperking verboden is door de geldende wetgeving of kan worden toegestaan door de licentievoorwaarden voor het gebruik van open source componenten die behoren bij de Licensed Applicatie). Elke poging om dit te doen is een schending van de rechten van Blurb en haar licentiegevers. Indien u deze beperking schendt, dan kunt u worden onderworpen aan rechtsvervolging en aansprakelijk zijn voor schade. De voorwaarden van de licentie gelden tevens voor alle upgrades die door Blurb worden geleverd die het originele product vervangen of aanvullen, tenzij de upgrade gepaard gaat meteen afzonderlijke licentie, in welk geval de voorwaarden van die licentie van toepassing zijn.

b. Toestemming voor Gebruik van Gegevens. U gaat ermee akkoord dat Blurb technische gegevens en gerelateerde informatie verzamelt en gebruikt, met inbegrip van maar niet gelimiteerd tot technische informatie over uw apparaat, systeem- en applicatiesoftware en randapparatuur, die periodiek wordt verzameld om de levering van software updates, productondersteuning en andere diensten te vergemakkelijken aan u (indien van toepassing) met betrekking tot de Licensed Applicatie. Blurb kan deze informatie gebruiken, zolang het in een vorm wordt weergegeven die u niet persoonlijk kan identificeren, om haar producten te verbeteren of u diensten en technologieën te bieden.

c. Beëindiging. Deze licentie is geldig totdat deze door u of Blurb wordt beëindigd. Uw rechten onder deze licentie worden automatisch beëindigd zonder kennisgeving van Blurb indien u niet voldoet aan enige bepaling (en) van deze licentie. Bij beëindiging van de licentie zult u alle uw gebruik van de Licensed Applicatie staken en alle kopieën van de Licensed Applicatie geheel of gedeeltelijk vernietigen.

d. Diensten. Materialen van derden. De Licensed Applicatie stelt u instaat om toegang te verkrijgen tot de diensten en websites van Blurb en derden, waaronder de Blurb persoonlijke uitgeverij, de Blurb website met de Blurb community en andere functies, inhoud of diensten die van tijd tot tijd door Blurb worden aangeboden in verband met haar website of de Licensed Applicatie (collectief en individueel "Diensten"). Gebruik van de diensten vereist internettoegang en u dient de Algemene Voorwaarden van Blurb inclusief de Blurb Software Eindgebruikers Licentieovereenkomst en het Privacy Beleid te accepteren (zie verwijzing).

U begrijpt dat door gebruik van de Diensten, u inhoud kunt tegenkomen die kan worden beschouwd als beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend, welke inhoud wel of niet al een expliciete taal geïdentificeerd kan worden, en dat de resultaten van een zoekopdracht of het invoeren van een bepaalde URL automatisch en onopzettelijk koppelingen of verwijzingen naar aanstootgevend materiaal kan genereren. Echter, u stemt ermee in de Diensten te gebruiken voor uw eigen risico en dat Blurb niet aansprakelijk is voor inhoud die door u beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend wordt gevonden.

Bepaalde Diensten kunnen inhoud, data informatie, applicatie of materialen van derden ("Materialen van Derden") weergeven, bevatten of beschikbaar maken of links verstrekken naar bepaalde websites van derden. Door gebruik te maken van de Diensten, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Blurb niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud, juistheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van het auteursrecht, de wettigheid, fatsoenlijkheid, kwaliteit of enig ander aspect van dergelijke Materialen van Derden of websites. Blurb geeft geen garantie of goedkeuring en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk aan u of enig ander persoon voor alle Diensten van derden of websites, of voor enig andere materialen, producten of diensten van derden. Materialen van Derden en links naar andere websites worden uitsluitend voor uw gemak geleverd.

Financiële informatie die wordt weergegeven door de Diensten is voor algemene informatieve doeleinden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als beleggingsadvies. Voordat u een effectentransactie wilt uitvoeren op basis van informatie die is verkregen via de Diensten, dient u contact op te nemen met een financieel adviseur.

Locatiegegevens die worden weergegeven door de Diensten dient voor basis navigatiedoeleinden en is niet bedoeld om te worden gebruikt in situaties waarin precieze locatie-informatie nodig is of waarin foutieve, onjuiste of onvolledige locatiegegevens kunnen leiden tot dood, persoonlijk letsel, materiële- of milieuschade. Noch Blurb, noch een van haar contentproviders garandeert de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van de voorraadinformatie of locatiegegevens die worden weergegeven door een van de Diensten.

U stemt ermee in dat alle Diensten gepatenteerde inhoud, informatie en materialen bevatten die worden beschermd door de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en andere wetten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten en merkrechten, en dat u dergelijke content, informatie of materialen niet zult gebruiken op welke manier dan ook, behouders voor het toegestane gebruik voor de Diensten. Geen enkel deel van de Diensten mag gereproduceerd worden in welke vorm dan ook en op welke wijze. U stemt ermee in de Diensten niet te wijzigen, te verhuren, te leasen, te verkopen, te distribueren of afgeleide werken op basis van de Diensten te creëren op welke wijze dan ook en u mag de Diensten niet op een ongeautoriseerde manier exploiteren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot overtreding of het belasten van de netwerk capaciteit. U stemt er verder mee in dat u de Diensten niet zult gebruiken om te kwellen, te misbruiken, te stalken, bedreigen, belasteren of anderszins inbreuk of schending van de rechten van een andere partij maakt, en dat Blurb op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor een dergelijk gebruik door u, noch voor een intimiderend, bedreigend, lasterlijk, aanstootgevend of illegaal bericht of transmissie die u kunt ontvangen als gevolg van het gebruik van de Diensten.

Daarnaast zijn Diensten van derden en Materialen van derden die toegankelijk zijn vanaf of weergegeven worden op of in verband met de iPhone, iPad of iPad Mini niet beschikbaar in alle talen of in alle landen. Blurb geeft geen garantie dat dergelijke Diensten en Materialen geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op een bepaalde locatie. Voor zover u ervoor kiest om dergelijke Diensten of Materialen van Derden te gebruiken, dan doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijke voor de naleving van de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de toepasselijke lokale wetgeving. Blurb en zijn licentiegevers behouden zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, de Diensten op te schorten, te verwijderen, of de toegang tot de Diensten uit te schakelen. In geen geval zal Blurb aansprakelijk zijn voor de verwijdering van of het uitschakelen van de toegang tot dergelijke Diensten. Blurb kan ook beperkingen opleggen aan het gebruik van of de toegang tot bepaalde Diensten, in ieder geval zonder kennisgeving en aansprakelijkheid.

e. GEEN GARANTIE. U ERKENT UITDRUKKELIJK EN STEMT ERMEE IN DAT HET GEBRUIK VAN DE LICENSED APPLICATIE OP EIGEN RISICO IS EN DAT HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID EN INSPANNING BIJ U LIGT. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING WORDEN DE LICENSED APPLICATIE EN DE DIENSTEN ZOALS VERRICHT OF GELEVERD DOOR DE LICENSED APPLICATIE, VERRICHT OF GELEVERD ‘ZOALS HET IS’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’, INCLUSIEF FOUTEN EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE EN BLURB WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF STATUTAIR, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, ONGESTOORDE WERKING EN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDE MET BETREKKING TOT DE LICENSED APPLICATIE EN DIENSTEN VAN DE HAND. BLURB GEEFT GEEN GARANTIE TEN AANZIEN VAN DE VERSTORING VAN UW GENOT VAN DE LICENSED APPLICATIE, DAT DE FUNCTIES IN OF DE DIENSTEN UITGEVOERD OF GELEVERD DOOR DE LICENSED APPLICATIE AAN UW VERWACHTINGEN VOLDOEN, DAT DE WERKING VAN DE LICENSED APPLICATIE OF DIENSTEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, OF DAT GEBREKEN IN DE LICENSED APPLICATIE OF DIENSTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIEZEN VERSTREKT DOOR BLURB OF EEN GEMACHTIGDE ZIJN GEEN GARANTIE. INDIEN DE LICENSED APPLICATIE OF DIENSTEN DEFECT ZIJN, DAN KOMEN DE KOSTEN VAN HET NOODZAKELIJK ONDERHOUD, REPARATIE OF GARANTIE VOOR UW REKENING. IN SOMMIGE JURISDICTIES IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKINGEN VAN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTELIJKE RECHTEN VAN DE CONSUMENT NIET TOEGESTAAN, ZODAT BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

f. Beperking van de aansprakelijkheid. VOOR ZOVER NIET VERBODEN DOOR DE WET, ZAL BLURB IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR PERSOONLIJK LETSEL, OF ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, WAARONDER ZONDER BEPERKING, SCHADE DOOR VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN GEGEVENS, ZAKELIJKE ONDERBREKING OF EEN ANDERE COMMERCIËLE SCHADE OF VERLIES, VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN UW GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE IN LICENTIE GEGEVEN APPLICATIE TE GEBRUIKEN, ONGEACHT DE OORZAAK, ONAFHANKELIJK VAN DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID (CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) EN ZELFS ALS BLURB OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN NIET DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE TOE, ZODAT DEZE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Blurb jegens u voor alle schade (anders dan zoals vereist door de toepasselijke wetgeving in geval van persoonlijk letsel) meer bedragen dan vijftig dollar ($50). De voornoemde beperkingen zijn ook van toepassing als de hierboven vermelde remedie.

g. Export. U mag de Licensed Applicatie niet anderszins gebruiken, exporteren of opnieuw exporteren behalve voor zover toegestaan door de Amerikaanse wet en de wetten van het rechtsgebied waarin de Licensed Applicatie is verkregen. In het bijzonder, maar zonder beperking, mag de Licensed Applicatie niet worden geëxporteerd of weder uitgevoerd (a) naar een Amerikaanse embargo landen of (b) naar iemand op de lijst van de US Treasury Department of Commerce Denied Person’s List or Entity List. Door het gebruik van de Licensed Applicatie verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in een dergelijk land of op een dergelijke lijst. U aanvaardt tevens dat u de producten niet zult gebruiken voor doeleinden die verboden zin door de Amerikaanse wetgeving, waaronder zonderbeperking, de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of productie van nucleaire raketten of chemische of biologische wapens.

h. Toepasselijk recht. De wetten van de Staat Californië (Verenigde Staten van Amerika) , met uitzonderingen van de conflicten van rechten, zijn van toepassing op deze licentie en uw gebruik van de Licensed Applicatie. Uw gebruik van de Licensed Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.